1.Ahmed

22 Kasım 2014 tarihinde tarafından eklendi.

AHMED I (Sultan, Han) (Manisa 1590 – İstanbul 1617)
Osmanoğulları’ndan 16. pâdişâh ve 6. halîfe (1603 – 1617). III. Mehmed’in (1595 – 1603) 4. ve tahta geçen tek oğludur Babası Manisa’da sancak beyi iken Handan Valide  Sultan‘dan doğdu. Ağabeyi Velîahd – Şehzade Mahmûd‘un öldürülmesinden sonra veliahdlığa yükseldi ve bir kaç ay sonra da babası ölünce tahta çıktı. (21 Aralık 1603). Henüz 14 yaşını bitirmemiş ve sünnet de olmamıştı. Almanya ile büyük savaş devam ediyordu. Sadrazam Sokollu zade Lala Mehmet Paşa, Estergon’u geri aldı (3 Ekim 1605). Uyvar fethedildi.

1.Ahmed

1.Ahmed

Sarhoş İbrahim Paşa, Avusturya’ya girdi.(6 Ekim 1605). Almanlar pes ettiler. 13 yıllık savaş, Sitvatorok Anlaşması ile sona erdi (11 Kasım 1606). I. Ahmed’in tahta geçmesinden 3 ay önce başlıyan İran ile savaş da, bütün şiddetiyle devam ediyordu. Tebriz’den sonra Revân da düştü (8 Haziran 1604). Cağaloğlu Sinan Paşa, Urmi-ye’de bozuldu (9 Eylül 1605). Tebriz’i geri alamadı. Yerine Deli Ferhad Paşa serdâr oldu. Sonra Sadrâzam Kuyucu Murad Paşa, İran üzerine başkumandanlığa getirildi, İstanbul Muahedesi (20 Kasım 1612), 9 yıllık savaşa son verdi.

Fakat sulh 3 yıl bile sürmedi. 22 Mayıs 1615’te İran ile yeniden savaş başladı. Sadrâzam Dâmâd Kara Mehmed Paşa’dan sonra Sadrâzam Dâmâd Halil Paşa, başarılar elde ettilerse de, Osmanlılar, Pül-i Şikeste’de bozuldular (10 Eylül 1618). Bu sırada I. Ahmed ölmüş bulunuyordu. Bu devrin dîğer büyük mes’ele-si, Anadolu’da devlete karşı ayaklanmış “Celâlîler” denen asîlerdi. Kuyucu Murad Paşa, sadrazamlığında (1606-11) bilhassa Celâlî mes’elesi ile uğraştı ve muvaffak oldu. Ölümünden sonra Dâmâd Nasûh Paşa (1611-14), Dâmâd Kara Mehmed ve Halil Paşalar, sadrâzam oldular. Bu Halil Paşa’mn kapdân-ı derya iken Akdeniz seferi ve Malta’yı vurması (1614) bu devirdedir.

I. Ahmed, 14 yıldan 28 gün eksik tahtta kaldı ve 28 yaşını tamamlıyamadan öldü. Oğullarından II. Osman, IV. Murad ve Sultân İbrahim, padişah olmuşlar, Osmanoğulları, Sultân İbrahim‘den yürümüşlerdir. I. Ahmed‘in yerine kardeşi I. Mustafa tahta geçirildi. Yaptırdığı Sultan Ahmed Camii‘nin avlusundaki türbesine gömüldü. Şiirlerini “Bahtî” mahlası ile bir dîvanda toplamıştır. Doğu dillerini bilen, müzisyen, azimli, sert, yüksek kabiliyetli, büyük bir hükümdardı. Şeyhi Azîz Mahmûd Hüdâyi yakın müşaviri ve başhocası Hâce-i Sultanî Mustafa Efendi idi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
NEKROLOJİ