2008-2009 11.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise(D),yanlış ise(Y)yazınız.(20)
   Osmanlıda yenileşme çabaları Tanzimatla birlikte başlar.(    )
   Osmanlı yenileşmesi Fransız ihtilalinin aksine bir halk hareketi şeklinde olmuştur.(   )
   Osmanlıda yenilikler ilk önce ekonomik alanda başlatılmıştır.(   )
   Edebi eserler yazıldıkları dönemin sosyal, siyasi, ve kültürel hayatından etkilenirler.(   )
   Tanzimat edebiyatı Şinasi ve Agah Efendi’nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahval Gazetesi’ni çıkarmasıyla     baş-
   lar.(   )
   Tanzimat aydınları batıdaki pozitivizmden büyük ölçüde etkilenmişlerdir.(   )
   Pozitivizmin kurucusu Fransız yazar ve düşünür Jan Poul Sartre’dir.(   )
   Şinasi ,Ondokuzuncu Asır Manzumesi’nde geleneksel dünya görüşüyle modern dünya görüşünü karşılaştırır.( )
   1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı batılaşmamızın resmi başlangıcı sayılır.( )
   Tanzimat döneminde sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.(   )
2.Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.(20)
 – Osmanlı Devleti’nde ilk resmi gazete………………………………….,ilk yarı resmi gazete…………………..
  …………..ve ilk özel gazete  ……………………………’dir.
  -Tanzimat aydınlarının ortak özelliklerinden biri de hemen hepsinin ………….’ da özellikle de…………
   ….’da bulunmuş ya da eğitim almış omlarıdır.
 – Edebiyatımızda pek çok ilkin sahibi olan Şinasi ;noktalama işaretlerini ilk defa edebiyatımızın ilk…
  ………… örneği sayılan…………………   ……                   .adlı eserinde kullanmış,ilk    …………………
derlemesi olan …………………………………………………adlı eseri yazmış,………………………………
 adıyla ilk şiir tercümesini yapmıştır.
3.Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kaşaneler gördüm          Münevver eyledi ezhan-ı intişar-ı ulum
   Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm            Mükemmel eyledi noksanı feyz-i matbuat
                                                   Ziya Paşa                                                         Sadullah  Paşa
 Beyitlerden hareketle Tanzimat aydınlarının zihniyeti hakkında bilgi veriniz.(20)
4.19.yy.’da Osmanlı Devleti’nde kültürel, askeri,siyasi,ekonomik vedüşünce alanda/ında ortaya çıkan/yapılan yenilikleri özetleyiniz.(20)
5.Tanzimat dönemi öğretici metinleri ile divan edebiyatı öğretici metinlerini karşılaştırınız.(20)
     

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dillerin Tipolojisi