6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ÖĞRETMEN KUBİLAY İLKÖĞRETİM OKULU 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR.
ADI, SOYADI:
SINIFI:
NU.:
 
“Kilim, Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır. Bazen çorap olur, bazen kuşak…Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı, kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur. Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.”
(1. ve 2. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)
1) Metne göre Anadolu’nun kızları neyle övünür?
A)Güzel olmalarıyla   
B)Çeyizindeki kilimiyle
C)Çorap ve kuşağıyla
D) Kilimlerin rengiyle
2) Metne göre kilim, Anadolu için nedir?
A)Çorap ve kuşak deseninidir.
B)Kızların övünç kaynağıdır. 
C)Çok değerlidir.
      D)Gönül dolusu türküdür
3) Aşağıdaki fiillerden hangisi farklı bir kişiye göre çekimlenmiştir?
A)   Bilmiyorsa           B-) Döversin   
C)  Öğrenir                  D)  Okur
4)“ile” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A)   Bu adamla yolculuk yapılmaz.
B)   Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz.   
       C) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.
       D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.
5) “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A)   haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi   
B)   haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C)   dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D)   haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi
6) “Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım. Akşama … Taksim’de kasım ayazına tutuldum.” cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ile – sanki                   B)  çünkü – doğru   
C)  fakat – az                   D)  ile – doğru
7) “Ağaca çıkmasını bilirim;
      Tanırım meyvenin oluşumunu;
      Taş kırmak da gelir elimizden,
      Ateş yakmak da,  aş pişirmek de. “
  Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
A)   Aş pişirmekte usta olduğunu               
B)   Ustalığını kimlerle paylaştığı               
C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini
Karizmatik  “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?
A)   Karanlık – Usturaya      
B)   Ustura – Şimşeğe      
              C)  Şimşek – Usturaya
              D) Hava – Usturaya
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır?
A)Siyah arabaya siyah cam çok yakışmış.
B)Suların içine kendini bir balık gibi salıverdi.
C)Eski ve kötü bir evde yaşıyordu.
D)Kapkara bir kedi gördüm.
10) Aşağıdaki dizelerin  hangisinde kişileştirme vardır?   
A) Ne zaman bir köy türküsü duysam
      Şairliğimden utanırım.
B) Şimdi rüya görür damlarda
     Soluk, uzun yüzlü adamlar
C) Ne ana ne baba ne kız ne gelin
     Yiğidim aslanım aman burada yatıyor
D) Yağmur yağmaz olmuş, ekin kurumuş
     Nettik ki küsmüş gökler hepten?
11) “Bunu sana vermem.” cümlesinin fiilinin kipi ve kişisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Görülen Geçmiş Zaman – 1. tekil şahıs                       B) Şimdiki Zaman – 1. Çoğul şahıs
C) Geniş Zaman – 1. Tekil Şahıs                                      D) Gelecek Zaman –  1. Tekil Şahıs
12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)Yoldaki işaretlere dikkat et! 
B) Bu arabayla gidilmez ki!                           
C) Yaşça daha mı büyüksün?                         
D) Daha bir evde alamadık!
13) Aşağıdaki  sözcüklerden  hangisinin  eş  anlamlısı  yoktur?
 A)  yurt      B) bol        C)  sinek         D)  süre
14) Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi  diğerlerinden farklıdır?
A)   Gönlüm  herkese  hoşgörülü  ile  bakıyor.
B)   Derdim   büyüktür   kimselere  söyleyemem.
C)   Bilim   çağında   yaşıyorum.
D)   Sözüm  çevreyi   kirletenlere.
15) Aşağıdaki  altı çizili  sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)  Çocuklardan   hiçbiri  bahçeye   çıkmak  istemiyor.
B)  Birkaç   sepet   elma  toplamamız  gerekiyor.
C) Hiç kimseyi   memnun  edemezsiniz.
D) Herşey insanların istediği gibi olsun.
16) Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A)   Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
B)   Seni görmek beni çok mutlu edecektir.
C)   Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin.
D)   Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.

17)  “Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eğitimin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çünkü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.”
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim öğretimin görevi
B) Çalışmanın faydaları
C) Okuma alışkanlığı
       D) Kalkınmanın gerekliliği
18) “Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun sesinden anlayan bağlar
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
      Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirilen
       varlıklar doğru verilmiştir?                   
       A) ses- dağ       B) çoban- su                                                                                                                                                       
       C) su-dağ         D) çeşme- ırmak
19) “Bir araştırma yapılmış. Aynı gün aynı bahçeye iki fidan dikmişler. Birisiyle ilgilenmişler; bir bahçıvan her gün gelip sulamış onu, toprağını havalandırmış, dallarını budamış büyüdükçe. Arada sırada yapraklarını okşamış, hatta konuşmuş onunla ve öpmüş filizlerini. Diğer fidan da büyümekteymiş, yağmurlardan su, rüzgarlardan gıda alarak. İkisi de meyve vermeye başlamışlar aynı baharda. Ne var ki bahçıvanın ilgi gösterdiği ağacın meyveleri hem daha iri, hem de daha olgunmuş. Ölçümlerde de protein değerleri diğerinden daha yüksek çıkmış. Üstelik birinci ağaç, bahçıvanın geldiği kapıya eğik büyümüş sevgiyle.”
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahçıvanın önemi
B) Ağaç sevgisi
C) Sevginin gücü
D) Sulamanın gerekliliği
20) “Satmak” eyleminin şimdiki zaman olumsuzu hangisidir?
A) Satmaz     B) Satmıyor
C) Satmadı    D) Satmayacak
21) Yeni şiir ne istiyor ( ) Hemen söyleyeyim ( ) Eskiyi yıkmak ( ) Çünkü her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar ( )
   Parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki işaretlerden hangileri getirilmelidir?
    A.(?), (Gülümseme, (.), (.)                          B.(?), (.), (.), (.)
    C.(?), (Göz kırpan, (…), (.)                       D.(?), (Gülümseme, (Göz kırpan, (.)
22) “Saçmalamamalısınız” fiilinin kipi ve kişisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
     A) Şimdiki zaman-1. çoğul kişi           
     B) Gereklilik kipi-2. çoğul kişi
     C)  Şart kipi-2. tekil kişi                     
     D) Gereklilik kipi-3. çoğul kişi

23) -“Armağan” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yardım                       B) Ödül   
C) bağış                          D) hediye
24) Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
I. kendine iş edinmişti          
II. vaktiyle okumamış olmanın   
III. durmadan çalışarak         
IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra       
V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi           
VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat
                                              
 A) II – IV – VI – III – V – I      
 B) III – II – V – VI – I – IV                   
 C) V–VI–IV–III–II–I                                                                             
 D) VI – V – IV – III – II – I
25) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok özlemek” anlamına gelir?
A)Gözünde tütmek    B)Gözü açık gitmek
C)Gözü kalmak         D)Gözü arkada kalmak
 
KOMPOZİSYON SORUSU: “Zamanı verimli kullanmanın önemi” konusundaki düşüncelerinizi kompozisyon kurallarına uyarak yazınız. (25 p.)
NOT: Her soru 3 puan değerindedir. Süreniz 40 dakikadır. BAŞARILAR DİLERİM.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Servet-i Fünun Romanın Olay