Adana

23 Ekim 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ADANA
Anadolu yarımadasının güneyinde, Akdeniz Bölgesi içinde, kendi adıyla anılan bölümde kurulmuş bir il ve bu ilin merkezidir. İlin doğusunda Kahramanmaraş ve Gaziantep, güneydoğusunda Hatay, batısında İçel, kuzeybatısında Niğde, kuzeyinde Kayseri illeri güneyinde ise Akdeniz vardır. Merkez ilçe dahil 13 ilçesi vardır.
Bunlar : Merkez ilçe, Bahçe, Ceyhan, Feke, Kadirli, Karaisalı, Karataş, Kozan, Osmaniye, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık‘tır.

İlin;
Trafik kod numarası : 01
Otomatik Telefon Kodu : 711
Deniz seviyesinden yüksekliği : 20 m.
Yüzölçümü : 18.487 km2 (Adalar ve Göller dahil)
Toplam nüfusu : 1.485.743
Nüfus yoğunluğu : 86
Geçim Kaynağı : Tarım ve tarıma dayalı endüstri’dir.

Orta ve doğu Toros sıradağlarının önünde Akdeniz‘e doğru uzanan Adana toprakları, dağlık alanlar ve ovalardan meydana gelmiştir. Adana‘nın İç Anadolu’ya komşu kısımları Orta Toroslar‘ın yüksek zirveleri ile kuşatılmıştır. Kuzeybatıda Bolkar dağları (3.337 m), kuzeyde Aladağ‘lar (3.756 m.), Tahtalı dağları (2.419 m.), Dibek dağları (2.230 m.), doğuda Güneydoğu Toros dağlarının dış sıralarını teşkil eden Amanos dağları (2.240 m.) yükselir.

Bu dağlar ile Akdeniz arasında Türkiye’nin en büyük kıyı ovası olan Çukurova uzanır. Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşıdıkları alüvyonlarla teşekkül etmiştir. Adana ilinin en önemli akarsuları Seyhan ve Ceyhan nehirleridir. (b. bk.). Adana‘nın büyük gölleri Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin meydana getirdikleri delta bölümünde yer alır. Bunlar Tuz gölü, Akyatan gölü, Akyayan gölüdür.

Akdeniz iklim ve bitki örtüsünün hakim olduğu Adana‘nın denizden uzak ve yüksek kesimlerinde kara iklimi görülür. Adana’da yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ortalama sıcaklık 18,7°c, en soğuk ayın ortalama sıcaklığı 9,3°C (Ocak ayı), en sıcak ay ortalaması 28,1°C (Ağustos ayı)’dir. Bugüne kadar Adana’da tespit edilen en yüksek sıcaklık 24.8.1958’de 45,6°C’dır. En düşük sıcaklık ise 20.1. 1964’de – 8,4°C olarak tespit edilmiştir. Ortalama yağışlı gün sayısı 75,2,ortalama yağış miktarı 646,8 mm’dir.

Adana Taş Köprü

Adana Taş Köprü

Bitki Örtüsü, Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitki topluluğu olan makidir. Kıyıdan itibaren 700-800 m. yüksekliğe kadar çıkan bu bodur topluluk daha sonra yerini orman alanlarına terk eder. Adana‘nın orman varlığı yüz ölçümünün % 28’i kadardır. Ormanlar daha ziyade kuzeydeki dağlık alanlarda toplanmıştır.

Nüfusu, 1980 sayımına göre toplam nüfusu .1.485.743, merkez ilçe nüfusu 574.515’dir. Adana, Türkiye’nin 4. büyük şehridir. Şehirleşme oranı yüksektir. Nüfusun % 58’i şehirlerde, % 42’si kırlık alanlarda yaşar.Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir (1981, Türkiye ortalaması 56)

Merkez ilçede 421 olan nüfus yoğunluğu, Bahçe ilçesinde 118, Feke ve Saimbeyli‘de 18, Pozantı‘da 23, Karaisalı’da 19’dur. 1975 istatistiklerine göre Adana’da nüfusun % 69’u okur yazardır. Okuma çağında olan 1.026.195 kişiden 352.048’i okur yazar değildir. Okuma bilmeyen nüfusun 115.315’i erkek, diğerleri kadındır. Adana’da üniversite (Çukurova), Eğitim Enstitüsü ve yüksek okullar vardır.

Ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanan Adana’da 1980 istatistiklerine göre 559.896 ha’lık tarım arazisinin % 60’ı tahıllara, % 0,9’u baklagillere, % 36’sı endüstri bitkilerine, % 2’si de yağlı tohumlar ziraatine tahsis edilmiştir. Tahıllardan en çok buğday (766.161 ton), arpa (30.906 ton), baklagillerden fasulye (2.620 ton), nohut (1.773 ton), endüstri bitkilerinden pamuk (117.600 ton), yağlı tohumlardan çiğit (188.160 ton), yerfıstığı (10.106 ton),susam (3.742 ton) üretilir.

Turfanda sebzecilik önemli gelir kaynaklarındandır. Adana Türkiye’nin pamuk anbarıdır. Türkiye’de üretilen pamuğun % 23,5’ı Adana’dan elde edilir.Meyvecilik, bilhassa turunçgiller ziraati önemlidir. Üretilen turunçgiller miktarı 117.156 ton.olup bunun 94.399 Tonu portakaldır. Çukurova’nın dışındaki kesimlerde hayvancılık da önem kazanır.

1980’de Adana’da 1.263.353 büyük ve küçükbaş hayvan vardır. Türkiye’de mevcut hayvan varlığının % 1,4’ü Adana’dadır. En çok kılkeçisi beslenir. Kılkeçisi 559.170, koyun 357.460, inek 148.478 baştır. İlde sağılan hayvanlardan 108.100 ton süt elde edilir. Fert başına düşen süt miktarı 74 İt. dir.

Yeraltı zenginlikleri, çeşitlilik göstermesine rağmen ekonomik değerleri fazla değildir. M.T.A. tarafından alüminyum, demir, krom, manganez, pirit, asbest, barit, kurşun, bakır, linyit kömürü ve petrol rezervleri tespit edilmiştir. Bu madenler içinde linyit kömürü ile 1960 yılında Bolkar dağlarında bulunan petrolün ekonomik değeri yüksektir.

Şifalı yeraltı su kaynaklarına sahip Adana ilimizdeki başlıca kaplıca ve içmeler şunlardır :

 • Adana’da Acıdere ve Alihocalı içmeleri
 • Ceyhan’da Kokarpınar ve Tahtalıköy kükürtlü kaynağı
 • Haruniye ılıcası, Kozan’da Kodes ve Ilıca içmeleri

Osmaniye’de Gebeli içmesi ile Kurttepe içmesidir.Sanayi, hızlı gelişmeye müsait bir ilimiz olan Adana, son yıllarda sanayileşme yolunda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Daha ziyade ham maddesi tarıma dayalı endüstrinin yanı sıra çimento, kimya, madeni eşya, kağıt torba, tarım makinaları imalatı yapan fabrika ve tesisler de kurulmuştur. Adana, iç ve dış turizm bakımından zengin, tabiî güzelliklere sahip bir ilimizdir.

 • Tabii güzelliklere sahip alanların başlıcaları;
  Karaisalı yakınlarında Çakıt suyu kenarındaki Kapız
  Osmaniye’nin kuzeyinde Karatepe Millî Parkı ve açık hava Hitit müzesi,
  Nur Dağı’ndaki Zorkun yaylası ve Kozan Saimbeyli yolu üzerindeki Horzum yaylası’dır.
  Akdeniz kıyılarındaki Yumurtalık ve Tuzla Karataş plajları da kamp kurmaya elverişli yerlerdir.

Ulaşım, İlk çağlardan beri önemli bir geçiş alanı üzerinde bulunan Adana, bugün ulaşım yönünden çok gelişmiştir. İl demiryolu, karayolu ve hava yoluyla yurdun her tarafına bağlanır. Adana‘nın iskelesi Mersin‘dir. Haydarpaşa Kurtalan demiryolu Adana‘dan geçer. Ayrıca Adana-Mersin arasında da demiryolu ulaşımı vardır. Antalya’yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan karayolu Adana’dan geçer. Ayrıca Adana Gülek Boğazı‘ndan geçen kara yoluyla da İç Anadolu bölgesine bağlanır. Adana havaalanından yurtiçi ve yurtdışı uçak seferleri yapılmaktadır

Adana Saat Kulesi

Adana Saat Kulesi

Tarihçe, Hitit kaynaklarında Uru Adania olarak anılan Adana adının Yunan Mitolojisinde Gök Tanrısı Uranüs’ün oğlu Adanus’dan geldiği tahmin edilmektedir. Mezopotamya’nın kapısı durumundaki Adana’da ilk yerleşmeler Yontma Taş Devrine kadar iner. Stratejik önemi ve bereketli toprakları yüzünden çağlar boyunca sık sık el değiştirmiştir. Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Selevkos, Roma ve Bizans devletlerinin hakimiyetine girmiş, 651 yılında bölge müslümanların eline geçmiş ve 965 yılına kadar müslümanların elinde kalmıştır.

Bu tarihten sonra tekrar Bizanslıların eline geçen Çukurova toprakları, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra 1082’de Türklerin hakimiyetine girmiştir. Bu hâkimiyet 1097 Haçlı seferiyle sona erdi. Daha sonra bölgeye Memlûklar ve Ramazanoğulları hâkim olmuşlardır. Ramazanoğuîları Beyliği, Yavuz Sultan Selim Han‘ın Mısır seferi sırasında Adana şehrinin anahtarının Mahmut Bey tarafından Yavuz Sultan Selim’e verilmesiyle Osmanlı hakimiyetine girdi (1516). I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransızların işgaline uğrayan Adana, 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransızlar arasında yapılan Ankara Anlaşmasıyla çevresiyle birlikte işgalden kurtulmuştur. (5 Ocak 1922).

Tarihî Eserler, Târih çağları boyunca birçok devletin hüküm sürdüğü Adana il sınırları içinde bu hâkimiyetin izlerini taşıyan antik şehirler, .höyük ve kaleler ile tarihî değeri olan eserler çoktur.Antik şehir harabelerinin en önemlileri MİSİS, Tufanbeyli ilçesi yakınlarında Şar (Hiero-polis), Sirkeli (höyük) – Hititler den kalmadır ve

Karatepe‘dir.Kaleler, Adana Kalesi, Gülek Boğazı girişindeki Annaşa Kalesi, Osmaniye yakınlarındaki Hemite Kalesi, Kadirli ilçesine bağlı Aslantaş köyü yakınlarındaki Karatepe kalesi ki buradaki Hitit açıkhava müzesi, kale surları içindedir; Osmaniye’nin Toprakkale bucağındaki Toprakkale kalelerin önemlilerindendir.

Köprüler, Taş köprü, Roma devri eseri olup, imparator Hadrianus tarafından Adana’da Seyhan nehri üzerinde kurdurulmuştur. Ceyhan “nehri üzerinde Misis köprüsü de Roma devri eseridir.Camiler, Akça Mescit, Ağca mescit diye de anılır. Adana’nın en eski eserlerinden olup 1409’da inşa edilmiştir.Ulu Camı, Adana’nın en büyük tarihi yapısı olup 1541’de tamamlanmıştır. Ramazanoğulları dönemine aittir.

Yeni Cami, Yeşil Mescit, Yağ Camii (Eski Cami), Hasır Pazarı Mescidi Adana’nın diğer zikre değer camileridir. Kapalı Çarşı, 16. asırda Ramazanoğulları döneminde inşa edilmiştir. Çarşı ve Irmak hamamları da Ramazanoğulları dönemine aittir.Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşen 100 kadar mücahit ve milisin gömülü olduğu Adana şehitliği Yeşiloba Mahallesi‘ndedir. Adana saat kulesi 1881 yılında inşa edilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARAGRAFIN SONUÇ CÜMLESİ