DALGIÇLARI BEKLEYEN TEHLİKE

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Dalgıçların gözlerinin kan dolaşımının incelenme­si, çok önemli bulgular ortaya çıkardı. Dalgıçlar­da, dalma yüzünden meydana gelen doku zedelen­mesinin, düşünüldüğünden çok daha yaygın ve çok daha zararlı olduğu anlaşıldı. Philip Polkinghorne, KulwantSehmi, Darvvin Minassion, Alon Bird (Moorfields Göz Hastanesi, Londra) ve Maurice Cross (Deniz Has­talıkları Araştırma Merkezi, Plymouth), değişik dalış­lar yapmış 80 dalgıcın retinalarını incelediler. Araştırmacılar, yüzücülerin yarısından fazlasında reti­na zedelenmesine rastladılar.
Retinadaki hasar, dalış sayısı ve tecrübesizliği ile artmasına rağmen, bazı dalgıçlarda bu hasar iki yılda gelişir. Bu incelemeler, amatör dalgıçlarda göz hasa­rının ilk bulgularıdır. Bu araştırma, ilk defa uzun süre dalan dalgıçlarda, her halükârda hasar oluştuğunu or­taya çıkardı.
26 profesyonel dalgıç üzerinde yapılan araştırma­da, hepsinde, retinanın hasar görmüş olduğu anlaşıl­dı. Araştırmaya konu olan dalgıçlardan hiçbirinde, zedelenmiş retina sonucu görme bozukluğu görülme­mişti. Bird "Bu dalgıçlarda hasarın, görmeyi engelle­yecek derecede artması şaşırtıcı olmayacak" dedi. Dalma sırasında basınca maruz kalmanın, merkezî sinir sistemine zarar verdiği, son yıllarda yapılan araş­tırmalarla kesinleşti. Doktorlar, bu zedelenmenin, do­kulara giden kanın, akışının tıkanma sonucu engellenmesinden dolayı meydana geldiğini belirti­yorlar.
Bir spor olarak dalan kişiler, kendilerinin vurgun alma riskinde olduğunu bilirler; fakat doğru yöntem izlenirse, bu risk çok düşüktür.
Bütün profesyonel dalgıçlar, kemik nekrozu (kan­sızlıktan dolayı doku zedelenmesi) riski altındadırlar; yaklaşık yüzde beşinde, kemiklerde küçük ölü bölge­ler gelişir. Profesyonel dalgıçlar, yıllık sağlık kontrolün­den geçerek, uyluk ve kol kemiklerinin röntgenini çektirirler.
1986'da nükleer manyetik resenans incelemesi, sağlıklı Kuzey Deniz dalgıçlarının beyinlerinde, küçük hasar bölgeleri oluştuğunu ortaya çıkardı. Bir sene son­ra, Londra Hastanesi'nde patolog lon Calder, 11 pro­fesyonel dalgıcın ölümünden sonra yaptığı inceleme hakkında makale yazdı. 7 dalgıçta yaşarlarken, omu­riliklerinde belirlenemeyen hasar bölgeleri bulunuyor­du. Fakat, hasarın ne kadar yaygın olabileceği hakkında genel sonuçlar çıkarmak için, ele alınan grup çok küçüktü. Şu bir gerçek ki, devamlı nörolojik şikâ­yetleri olan dalgıçların, daha sonraki hayatlarında prob­lemlerle karşılaşmaları, kuvvetli ihtimaldir. Dalgıçların kemiklerindeki nekroz, orak hücre ane­misinde geçici kriz sonucu meydana gelen nekroza benzer. Bu kriz, kırmızı kan hücrelerinin damarların­dan geçerken esnekliğini kaybetmesi sonucu oluşur. Orak hücre hastalığı, retinayı hasara uğratır. Bu ha­sar, retinal anjiyografi metodu kullanılarak görülebilir. Bu metotta, fluorocein boyası kan dolaşımına verilir. Gözbebeğinden, gözün arkası görüntülenir. Bu teknikle retinaya kan veren iki dolaşım siste­minin ayrıntılı fotoğrafı, hastaya fazla zahmet verme­den sağlanabilir. Araştırmacılar, dalgıçlardaki doku hasarını anlayabilmek için, retinal anjiyografi metodu­nu kullanırlar. Dalgıçların anjiyografisinde elde edilen anormal bulgular, orak hücre hastalığındakine çok benzer.
Araştırmacılar, dalmanın nasıl tıkanmaya sebep ol­duğunu açıklayıcı üç mekanizma ileri sürdüler. Dal­gıçlar, su yüzüne çıktığı zaman, bazen akciğer ve toplardamarlarda hava kabarcıkları oluşur. Eğer ha­va kabarcıkları, atardamarlarda da oluşursa, bunlar kılcal damarları tıkar. Akciğerde kabarcık oluşumu, vücudun pıhtılaşma mekanizmasını harekete geçirir ve sonuçta, kılcaldamarlarda noktacık pıhtılar oluşur.
Bu ileri sürülen mekanizma, orak hücre hastalığı­na benzerdir. Dalgıçların 30 m'de maruz kaldıkları ba­sınç, onların beyaz kan hücrelerinin, orak hücre hastalığındaki krizdeki gibi esnekliğini kaybedip sert hale gelmesini sağlar. Araştırmacılar, tıkanmaya sebep olan bulguların, dalgıçların bireysel farklarının incelenmesiyle ortaya çı­kacağını ümit ediyorlar, incelenen bazı dalgıçlar, uzun yıllardan beri dalıyor olmalarına rağmen, çok az ha­sara maruz kalmışlardır. Diğer yandan birkaç tecrü­besiz dalgıcın, gayet önemli hasarlara maruz kaldığı gözlenmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KARŞIT ANLAMLILIK