Divan Edebiyatı ile İlgili Sorular

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki cümleleri "doğru – yanlış (D/Y)" olarak değerlendiriniz.

Nabi'nin Hayrabat adlı eseri, konusuna göre savaş ve kahramanlık mesnevilerine örnek gösterilebilir.

Mesnevi İran edebiyatında doğmuş, daha sonra Arap ve Türk edebiyatlarına geçmiştir.

Nabi'nin Hayriye adlı eseri ahlâkî-didaktik mesnevilere örnek gösterilebilir.

Fuzuli, tasavvuf eğitimi almış olmasına rağmen eserlerinde îasavvufi öğeleri kullanmamış ve din dışı şiirler yazmıştır.

126 beyitlik küçük bir mesnevi olan Harname, Türk mizah ve hiciv edebiyatının başyapıtlarından biridir.

Şeyhi, Mantiku't-Tayr adlı eseri, aynı isimle Attar'dan çevirmiş ve birçok eklemelerle zenginleşti rm iştir.

Harname, Mevlana'nın mesnevisi tarzında temsili hikâyeler ve aralarına sıkıştırılmış gazellerle oluşturulmuş, ahlakî, tasavvufî bir mesnevidir.

Ali Şir Nevâi, Taşlıcalı Yahya, Nev'i-zâde Atâi hamse sahibi olan Divan edebiyatı şairleridir.

Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i ve Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk'ı dinî ve tasavvufi mesnevilere örnek gösterilebilir.

16. yüzyılın sonlarında yaşamış olan Hakani'nİn, Hz. Peygamberin vücut yapısını, yüzünün ve ahlakının güzelliğini anlattığı "Vesiletü'n-Necat" isimli mesnevisi, mevüd gibi çok okunmuş bir eserdir.

"Harname, Mesnevi, Gülşen-i Aşak, Risaletü'n Nushiye, Leyla ve Mecnun, mesneviler, Hamse, Ali Şir Nevai, Şeyhi, Vesiletü'n-Necat" kavramlarını cümlelerdeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

Türk edebiyatında 11. yüzyıldan başlayarak değişik konuları işleyen…………………………, modern öykü ve romanın yerine kullanılmıştır.

Yunus Emre'nin "………………………." adlı mesnevisi didaktik mesnevilere örnek gösterilebilir.

………………….., her beyti kendi arasında kafiyeli olan (aa, bb, cc, dd…) Divan şiiri nazım şeklidir.

Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye "………." adı verilir.

Süleyman Çelebi'nin "………………………" adlı eseri dinî ve tasavvufî mesnevilere örnek verilebilir.

………………….., 6400 beyitten oluşan Hüsrev ü Şirin adlı mesnevisinde, Şirin ve Ferhat arasında geçen olayları konu edinmiştir.

Türk edebiyatında ilk hamseyi………………..oluşturmuştur.

Şeyhi'nin kaleme aldığı ve Türk mizah ve hiciv edebiyatının en Önemli eserlerinden biri olan………………,ince alay ve nükteleri barındıran bir mesnevidir.

Fuzuli'nin 3006 beyitlik "……………….." adlı mesnevisi edebiyatımızdaki en ünlü aşk mesnevilerindendir.

İzzet Molla'nın "………………………" adlı mesnevisi, Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk'ına nazire olarak yazılmış küçük, tasavvufi bir eserdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
GENEL- ÖZEL ANLAMLILIK