FİŞ KATALOĞU

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Burada, kütüphanelerden yararlanma konusunda bilinmesi gereken bazı bilgileri vermek istiyoruz. Bir kütüphanede, aranılan kitabı bulabilmek için ilk başvuracağımız kaynak fiş katalogudur. Katalog­lar, kütüphanede bulunan kitap ve benzeri basılı mal­zemenin sistematik biçimde fişlere geçirilmiş listeleridir. Fiş katalogları, (1) alfabetik katalog, (2) sistematik ka­talog, (3) kelime veya lügat katalogu olmak üzere üçe ayrılır. Alfabetik katalogda fişler, yazar soyadı (ve çe­viren, derleyen, hazırlayan gibi emeği geçenler; 1935'ten önce soyadı bulunmadığından, bu tarihe kadarki yazarların adı), kitap adı ve konu başlıklarına göre alfabetik olarak sıralanırlar. Sistematik kataloglar, kütüphanede benimsenen sınıflandırma sistemine uygun olarak, fişlerin konuları belirten sembollere göre dü­zenlenmesiyle elde edilir. Kelime katalogunun, siste­matik katalogdan ayrıldığı taraf, katalogda, eserin tam adı değil, bu adın içine aldığı vurgu kelime veya keli­melerin kaydıdır. Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar adlı bir eserin ismi, sistematik katalogda aynen yazıldığı halde, kelime katalogunda yalnız Türk Tarihi olarak kaydedilir. Eserleri, konularına göre sınıflandırmada, günü­müzde kullanılan iki ana tasnif sistemi vardır. Bunlar, Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi (DDC) ile Amerikan Kongresi Kitaplığı Sistemi (LC)'dir. Bu sistemde, konular önce dokuza ayrılmış, bu do­kuz bölüme girmeyenler de "genel konular" başlığı altında ana sınıflamanın başına alınmıştır. Böylece, on bölümlü bir sınıflandırma ortaya çıkmıştır. Ülkemizde, ODTÜ ve HacettepeÜniversitesi gibi Amerikan sistemini benimseyen kütüphanelerde kul­lanılmaktadır. Bu sistemde, ana bölümler büyük harf­lerle gösterilmiştir, ikinci derecedeki bölümler için, ilk harfin sonuna yine bir büyük harf eklenir. Üçüncü de­rece ve sonraki bölümlemeler ise, rakamlarla sürdü­rülür. Bu sistemde ana konular şunlardır:
A Genel Konular
B Felsefe, dinler
C Tarih ve tarihe yardımcı bilimler
D Tarih ve topografya
E-F Amerika (F, yalnız ABD'dir.)
G Coğrafya, antropoloji, folklor, spor
H Sosyal bilimler
J Siyasal bilimler
K Hukuk
L Eğitim
M Müzik
N Güzel sanatlar
P Dil ve edebiyat
Q Fen
RTıp

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Gerçek ve Yan Anlam