GEVREKZÂDE HASAN EFENDİNİN BİLME HİZMETLERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Doğu kültürü ve dilbilim konularında da derin bir bilgiye sahip olan Gevrekzâde, akciğer ve bilhassa cüzzam(lepra) hastalıkları hakkında verdiği bilgilerle tıp bilmine oldukça önemli katkılarda bulundu. Tıp ko­nusunda yazdığı "Düstûrü'l-Amel fî Tedbiri's-Sıhhat ve'l-ilel", "ed-Dürretü'l-Mensuriyye fî Tercemeti'l-Mensuriyye" adlı eserlerinin yanında, yine bu konu­da yazdığı "Neticetü'l Fikriyye fî Tedbiri'l-Veladeti'l-Bikriyye" adlı, gebelik, çocuk hastalıkları ve çocuk ba­kımından söz eden kitabı, çocuk ve kadın hastalıkları konusunda Türkçe yazılmış önemli bir kitaptır.
Bunlardan başka isimleri tespit edilen ve kütüp­hane raflarında okuyucusunu bekleyen diğer önemli eserleri ise şunlardır:
"Müneccetü'l-Taun ve'l-Veba" (Musevî doktor il-yas Abram'dan çeviri) "Nikris Risalesi", "Sırru'l-Esrar"(Aristo'dan çeviri), "Mürşidü'l-EtibbafîTerceme-i ispagerya"(Doktor Perakliyos'tan çeviri), "Menâkıb-ı Mevlânâ", "Terceme-i Risale-i Ledünniye-i Gazalî".

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TÜRK EDEBİYATINDA REALİZM