İNSAN İRKLARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

İNSAN İRKLARI
Avrupa'da yaşayan ulusların çoğu birçok ırkın karışımıdır. İskandinav ırkına mensup insanlar daha çok, anakaranın kuzeyinde ve batısında yerleşmişlerdir. Bu ırktan kimseler uzun boylu, dar, uzun kafalı, açık tenli, sarı saçlı, mavi gözlüdür. Alp ırkına mensup insan­lar ise İskandinavlar'dan daha esmerdir; kafa­ları daha yuvarlak, boyları genellikle daha kısa, gözleri kahverengidir. Bu ırktan insanlar orta Avrupa'da ve Fransa'nın batısından başlayıp doğuda İran'a kadar uzanan geniş bir toprak şeridinde yaşarlar. Akdeniz çevresinde yaşa­yan insanlar ise kara saçlı, kısa boylu, ufak yapılıdır.
Moğol ırkına mensup insanlara Asya'nın her yanında rastlanır. Bunlar göçler yoluyla doğuya yayılarak Eskimolar'ı ve Amerika Kı­zılderilileri'ni meydana getirmişlerdir. Güney­doğuya göçüp Büyük Okyanus adalarında yer­leşenler de bu ırktandır. Batıya göç edenler ise Avrupa'ya yerleşerek Laponlar'ı meydana getirmişlerdir. Moğol. ırkından insanların kafaan yuvarlaktır; uzun, düz, kara saçları vardır; tenleri san ya da esmerdir. Hepsinin burnu kısa, basık, gözleri çekiktir.
Afrika'da, Büyük Sahra'nm güneyinde yaşa­yan insanlar Zenci ırkmdandır. Saçlan kısa, yün gibi kıvırcık, tenleri ve gözleri karadır. Daha güneyde ise Kongo Pigmiler'i, Buşman-1ar, Hotantolar yaşar. Bu saydıklanmız bir­birlerinden büyük değişiklikler gösterirler. Bun­ların ayn ayn ırklardan gelme oldukları sanı­lıyor.
Gerek Güney, gerekse Kuzey Amerika yerlilerinin çok eskiden, göç yoluyla Asya' dan geldikleri sanılıyor. Az önce değindiğimiz gibi, Asya'da Moğol ırkı hâkimdir. Amerika Kızılderilileri'nin çoğu bu eski göçmenlerin kuşağmdandır. Amerika'da yaşayanlann ço­ğunluğunu meydana getiren Beyaz Amerika­lılar ise Avrupa'dan gelip buraya yerleşenlerin torunlandır.
Avustralya yerlileri Avustralya ırkmdandır. Derileri koyu renkli, saçları dalgalıdır. Kaşları dışarı doğru çıkıntılıdır. Hindistan'ın orman­lık bölgelerinde yaşayan bazı kabilelerde de aynı özelliklere rastlanır. Yeni Zelanda'da ya­şayan Maoriler Polinezyalı'dır. Bunlann çoğu Moğol ırkındansa da, ortalama boylan daha uzuncadır. Bu insanlar bütün Büyük Okyanus adalanna dağılmıştır. Yeni Gine ile Fiji ara­sındaki bölgede yaşayan Papualar'la Melanez-yalılar Zenci ırkmdandır. Yalnız bunların bu-runlan daha uzundur, saçlan ise uzun, kıvır­cık ve dağınıktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ATASÖZLERİ