KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ HAZIRLIK TESTİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ HAZIRLIK TESTİ

1.Derse karşı tutum, erse ilgi ve özgüven aşağıdakilerin hangisinde, öğrenme düzeyindeki değişkenliği açıklama gücü en fazla olandan en az olana doğru sıralanmıştır?
a) Özgüven, derse ilgi, derse karşı tutum
b) Derse karşı tutum, derse ilgi özgüven,
c) Özgüven, derse karşı tutum, derse ilgi
d) Derse ilgi, özgüven, derse karşı tutum
e) Derse ilgi, derse karşı tutum, özgüven

2.Denizcilerin, pilotların, heykel traşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içerir. Harita ve şemaları okuma ve yorumlamaya, gelişmiş figürler çizmeye olanak sağlar.
Çoklu zeka kuramına göre, yukarıda anlatılan özellikler hangi zeka boyutunu tanımlamaktadır?
a) Doğa zekası
b) Uzamsal zeka
c) Sosyal zeka
d) Mantıksal-matematiksel zeka
e) Sözel zeka

3.Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri arasında önemli farklılıklar görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisine ağırlık vererek, ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önemli öçlüde azaltabilir?
a) Sınıfta öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlandırmaya
b) Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmeye
c) Her öğrenci için ayrı program uygulamaya
d)Öğretmen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmeye
e)Öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmaya

4.Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır?
a)Meslektaşlarla ilişkiler
b) Öğrencilerle iletişim
c) Okul aile işbirliğine katkı
d) Özel yaşamdaki tercihler
e) okul ve sınıftaki davranışlar

5. Öğretmen, öğretim etkinliklerini planlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır??
a)Öğrencilerin yakın çevresinin beklentileri
b)Okul yönetiminin istekleri
c)Öğretim programının amaçları
d)Öğretim araç gereçleri
e)Öğrencilerin ilgileri

6. Öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde doğru ve etkili karar verebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir?
a) Velileri
b) Öğrencileri
c) Planları
d) Programı
e) Kapsamı

7.Öğretmenin öğrencilerle etkili bir iletişim kurmasında, mesajın aşağıdaki özelliklerden hangisini dikkate alması gerekir?
a)Göz temasıyla desteklenmesi
b)Dolaylı olarak iletilmesi
c)Sözel olarak iletilmesi
d)Açık, net ve anlaşılır olması
e)Beden diliyle iletilmesi

8. Dikkatsizlik, saldırganlık ve yalan söyleme gibi istenmeyen davranışların yaygın olduğu bir sınıfta öğretmenin yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmak
b) Sorunlu öğrencileri uyarmak
c) Uygun olamayan davranışları yasaklamak
d) Okul yönetiminden duruma el koymasını istemek
e) Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeye çalışmak

9. Öğretmen, okulda mevcut bulunan öğretim araçlarını seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir?
a) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini
b) Sınıfın fiziki özelliklerini ve yapısını
c) Öğretim aracının temel özelliklerini
d) Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyini
e) Öğrencilere kazandırılması gereken davranışları

10.Aşağıdakilerden hangisi, öğretme-öğrenme sürecinde öğrenciye "dönüt (geribildirim)" verilmesine örnektir?
a) Öğrenciye, beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları anlatma
b) Öğrenciye, gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme
c) Öğrenciyi, beklenen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma
d) Öğrencilerin, kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme
e) Öğrenciye, hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini haber verme

11.Öğrencilere proje ve ev ödevi verilmesinin teme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konuların tekrar edilmesini sağlama
b) Konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesini sağlama
c) Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırma
d) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini yükseltme
e) Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırma

12. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrenmeler üzerinde en çok etkili olması beklenir?
a) Konuyla ilgili araç gereçler kullanma
b) Öğrencileri kontrol altında tutma
c) Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma
d) Konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alma
e) Konuyu farklı örneklerle sunma

13.Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada etkili bir yol değildir?
a) Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlama
b) Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışlarını pekiştirme
c) Dersin işlenişinde bireysel çalışma ve grup çalışmalarından yararlanmak
d) Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek
e) Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek

14.Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde "yapısalcı" öğrenme kuramına göre uygun öğretmen davranışları arasında yer almaz?
a) Öğrencilere, üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandırma
b) Öğrencilere, onları buluşa yönlendirecek sorular sorma
c) Öğrencilere, etkinlikler sonunda ne öğreneceklerini baştan söyleme
d) Öğrencileri, kazandıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme
e)Öğrencileri, öğrendiklerini birleştirip bütünleştirmeye yöneltme

15.Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir yöntemde; öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir. Bu kayıtlar kendileriyle birlikte gözden geçirilir ve bu yola istenilen türden davranışların geliştirilmesine olanak sağlanır.
Bu yöntemin adı nedir?
a) Mikro öğretim
b) İşbirliğine dayalı öğretim
c) Birebir öğretim
d) Ekiple Öğretim
e) Rol yapma

16.Öğretme-öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünülerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir.
Bu yaklaşım nedir?
a) Tam öğrenme
b) Buluş yoluyla öğrenme
c) Öğretimde proje yöntemi
d) Bireyselleştirilmiş öğretim
e) Sunuş yoluyla öğretim

17.Aşağıdakilerden hangisi "çoklu zeka kuramında" tanımlanan öze dönük zekayı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden bir değildir?
a) Bireysel çalışma
b) Bireysel farkları değerlendirme
c) Bireysel okuma
d) Bireysel sorumluluk alma
e) Bireysel hedefler oluşturma

18. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate almaktadır. Bu durumun, öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir?
a) Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi
b) Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri.
c) Öğrenciler arasında etkileşimin azalması.
d) Grupta çalışma katılım ve ilginin azalması
e) Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması

19.Her öğrenci, bilişsel, duyuşsal ve devimsel özellikleri birbirinden farklıdır. Bu durumu dikkate alan bir öğretmen, okulda öğretim sürecini nasıl düzenlemelidir?
a) Ders işlerken, sınıfta ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı
b) Çeşitli öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerden yararlanmalı
c) Her öğrenci için ayrı bir öğretim etkinliği hazırlamalı
d) Öğrencilere, yardımlaşma sorumluluğunu vermeli
e) Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı

20. Öğretim yöntemlerinden birisi olan, "gösterip yaptırma yaklaşımı" aşağıdakilerden hangisi için uygundur?
a) Olgu ve olayları açıklama
b) Kavram geliştirme
c) Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma
d) İşbirliği ve paylaşımı artırma
e) Devimsel beceri kazandırma

21.Aşağıdakilerden hangisi, öğretim tekniği olarak da kullanılan "beyin fırtınası"nın başarıya ulaşmasını engeller?
a) Düşüncelerde niteliğe de önem verilmesi
b) Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerini sağlanması
c) Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin önlenmesi, değerlendirmenin sonraya bırakılması
d) Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi
e) Düşüncelerin üretilmesi ve geliştirilmesine önem verilmesi

22.Tam öğrenme uygulamalarında, öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarını azaltmak için eksiklikleri tamamlayıcı öğrenme etkinliklerine yer verilmesi önerilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür tamamlayıcı öğrenmeler için önerilen yöntemler arasında yer almaz?
a) Ek süre içinde, öncekinden farklı bir yöntemle yapılan öğretim
b) Programlı öğretim olanaklarından yararlanılarak yapılan öğretim
c) Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama
d) Gruplar içinde eksikliklerin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme
e) Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim

23.Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenin dikkate alması gereken noktalardan biridir?
a) Kuralların öğrencilerin de katılımıyla belirlenmesi
b) Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması
c) Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi
d) Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi
e) Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması

24. Sınıf içinde güdülenmenin yetersiz olduğu durumlarda öğrenme güçlükleri kolay kolay aşılamamakta; bu gibi güçlüklerin yıkıcı etkileri artmaktadır. Bu tür durumlarda ne yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirirken aşağıdaki alanların en çok hangisindeki bilgi birikiminden yararlanılabilir?
a) Gelişim psikolojisi
b) Öğrenme psikolojisi
c) Okul Yönetimi
d) Eğitim Tarihi
e) Eğitim Sosyolojisi

25.Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunları önlemede en uygun yaklaşımdır?
a) Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması
b) Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması
c) Sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin katılımıyla planlanması
d) Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi
e) Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması

26.Hedeflerle içerik arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlayan belirtke tablosunun en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi
b) Öğretim planlarına teme oluşturması
c) Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi
d) Dersin ünitelerinin sırasını belirtmesi
e) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi

27.Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemdir?
a) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması
b) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi
c) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
d) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi
e) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için, gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi

28.Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir?
a) Akademik başarısı
b) Sahip olduğu kitap sayısı
c) Devam ettiği ders sayısı
d) Arkadaş sayısı
e) Boyunun uzunluğu

29.Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle" elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir?
a) Anne babanın eğitim düzeyleri
b) Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları
c) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki
d) Öğrencilerin boyları
e) Sınıfların genel başarı düzeyleri

30.Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla öğrenme sonucuna dayalı bir değer elendirmede verilecek kararın doğruluğunu artırıcı önlemlerden biri değildir?
a) Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi
b) Ağırlıklandırmada, araçların güvenilirliğinin dikkate alınması
c) Ağırlıklandırmada, araçların geçerliliğinin dikkate alınması
d) Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi
e) Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması

31.Aşağıdakilerden hangisi seçme amacına yönelik bir testin kullanılmasını gerektirir?
a) Öğrencilerin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması
b) Sıklıkla karşılaşılan yanlış öğrenmelerin belirlenmesi
c) İngilizcesi en ileri düzeyde olan üç kişinin belirlenmesi
d) Bir ünite işlendikten sonra hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi
e) Bir programda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının belirlenmesi

32.Bir matematik öğretmeni, "bölme işlemine" başlamadan önce öğrencilerinin bu konuyu temel oluşturacak bilgilerinin olup olmadığını belirlemek istemektedir.
Bu öğretmenin, öğrencileriyle ilgili aşağıdaki ölçmelerden öncelikle hangisini yapması gerekmektedir?
a) Öğrencilerin konuya karşı ilgi duyup duymadıklarını ortaya koyma
b) Öğrencilerin konunun öğrenilmesiyle ilgili önkoşulları öğrenip öğrenmediklerini belirleme
c) Öğrencilerin dersteki genel başarı düzeylerini ortaya koyma
d) Matematikteki hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptama
e) Aile ve okul arasında işbirliği olup olmadığını saptama

33. Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir. I.Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma
II.Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme
III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma
Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır?
I. Amaç II.Amaç III.Amaç
a) Bağıl Mutlak Bağı
b) Mutlak Mutlak Bağıl
c) Bağıl Bağıl Mutlak
d) Mutlak Bağıl Bağıl
e) Bağıl Mutlak Mutlak

34.Türkçe dersinde, anlatım üzerinde durulurken bir öğrencinin özgün bir öykü yazması, aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine örnek olabilecek bir düzeye eriştiğini gösterir?
a) Kavrama
b) Hatırlama
c) Değerlendirme
d) Analiz
e) Sentez

35.Aşağıdakilerden hangisi; eğitimin hedefleriyle ilgili sınıflamada duyuşsal alan içinde yer alır?
a)Bir müzik aleti çalma
b)Toplama işlemi becerisi
c) Bilgisayarda "kelime işlem" programını kullanma
d) Topluluk karşısında konuşma
e) Fen bilgisine yönelik tutum

36.Bir testten alınan puanlarla ilgili olarak yalnızca standart sapmanın küçük olduğunu, diğer bir değişle bağıl değişkenliğin az olduğunu bilen bir kişi aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
a)Test puanları ranjının büyük olduğunu
b)Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu
c)Test puanlarının "normal dağılıma" benzer bir dağılım gösterdiğini
d)Öğrencilerin testte başarılı olduklarını
e)Öğrencilerin Testte ölçülen özellik bakımından birbirine benzer olduğunu

37.Bir ölçme aracı veya yönteminin objektif olması ne demektir?
a)Bağımsız planlayıcılar kullanıldığında bunların aynı sonuca ulaşması
b)Maddelerin (soru) uygun güçlük düzeyinden seçilmesi
c)Uygulama koşullarının değişmemesi (standart olması)
d)Puanlamanın yalın ve kolay olması
e)Cevaplama sırasında kopya çekilmesine olanak vermemesi

38.Bir öğretmen yalnızca "okuduğunu anlama becerisi anlamada kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sınavda elde edilecek puanların güvenilirliğini ve geçerliğini artırmaz?
a) Objektif tipte olamayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması
b) Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi
c) Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlarının ortalamasının alınması
d) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından, sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması
e) Çabuk cevaplanabilen türden, çok sayıda soru sorulması

39."Güvenilirliği yüksek bir test sonucunun geçerliğinin düşük olması" riski, aşağıdaki durumların hangisinde en fazladır?
a) Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte; ancak, test kapsamı yoklamak istenen kritik davranışları içermektedir.
b) Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim altında tutulamamıştır.
c) Test puanlarının standart hatası büyüktür; ancak, testte çok sayıda ve çeşitli konulardan sorular vardır.
d) Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmıştır.
e) Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen davranışları örnekler görünmektedir

40.İlköğretim 8. sınıfta uygulanan bir başarı testinin sonuçları, öğrencilerin sonraki öğrenimlerinde farklı programlara yönlendirilmeleri amacıyla kullanılabilir mi?
Yukarıdaki soruyu soran bir kişi yapacağı geçerlik çalışması için öncelikle testin hangi özelliğini incelemelidir?
a) İçerdiği sorularla ilgili puanların birbiriyle korelasyonu
b) Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla korelasyonu
c) Testin yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu
d) Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü
e) İlköğretim konularını kapsama derecesiniSoru 1=e
Soru 2=b
Soru 3=e
Soru 4=d
Soru 5=c
Soru 6=b
Soru 7=d
Soru 8=e
Soru 9=d
Soru 10=b
Soru 11=c
Soru 12=c
Soru 13=a
Soru 14=c
Soru 15=a
Soru 16=e
Soru 17=b
Soru 18=e
Soru 19=b
Soru 20=e
Soru 21=d
Soru 22=d
Soru 23=a
Soru 24=b
Soru 25=d
Soru 26=c
Soru 27=c
Soru 28=a
Soru 29=d
Soru 30=a
Soru 31=c
Soru 32=b
Soru 33=a
Soru 34=e
Soru 35=e
Soru 36=e
Soru 37=a
Soru 38=bKPSS EĞİTİM BİLİMLERİ HAZIRLIK TESTİ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Deyim Aktarması