ÖZBEK TÜRKÇESİ İLE İLGİLİ SENTAKS ÇALIŞMALARI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ÖZBEK TÜRKÇESİ İLE İLGİLİ SENTAKS ÇALIŞMALARI
 1. ÄBDURÄHMANOV, G., SÜLÄYMANOV, Ä., XALYAROV, X., AMANTURDİYEV, C., Hazirgi Özbek Ädäbiy Tili Sintaksis, “Oqıtuvçi” näş, Taşkent 1979
2. COŞKUN, Volkan, Özbek Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000
Bu gramer kitabı, ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgisi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Sentaksın ele alındığı üçüncü bölüm, Türkiye Türkçesindeki gramer çalışmaları esas alınarak hazırlanmıştır. İki ana başlık etrafında ele alınan bu bölümde, ilk olarak kelime grupları ele alınmış, daha sonra cümle unsurları incelenmiştir. Kitabın sonunda Özbek Türkçesinde yer alan metinlerin transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesine aktarılmış şekilleri yer almaktadır.
3.  ÇAKIR, Uğur Murat, İbrahim Rahim`in 'Qurbaningman' adlı kitabının 3.-102. sayfalarının transliterasyonu-metin aktarımı ve cümle tahlili (The Transliteration, the subject`s translation and the sentence anlyzises of the pages between 3 and 102 of the book of İbrahim Rahim named 'Qurbaningman'), Yüksek Lisans 2002 – – 111292 –
4.  GULAMOV, Ä., ÄSGAROVA, M., Hazirgi Özbek Ädäbiy Tili Sintaksis, “Oqıtuvçı” näş, Taşkent 1987
5. KONONOV, A. N., Grammatika Uzbekskogo Yazıka “Özbek Dilinin Grameri”, Taşkent, 1948
6. MAHMUDOV, N., Özbek Tilidägi Saddä Gäplärdä Semantik-Sintaktik Asimetriya, “Ogıtuvçi” näş, Taşkent 1984
7. NURMANOV, Ä.; MAHMUDOV, N.; ÄHMEDOV, Ä.; SALİHOCÄYEVA, S., Özbek Tilining Mezmuniy Sintaksisi, “Fän” näş. Taşkent 1992
8.  Özbek Tili Grammatikası II Sintaksis, “Fän” näş, Taşkent 1976
9. ŞEMSİ. M. Özbek Tili Dersliği Grammatika Hem İmla… Dil Bilgisi ve İmla… Başlangıç Mekteblerining 3.4 Sınıfları Üçün Öz. Dev. Neşriyatı, Taşkent 1933, 114 ss.
10. YAMAN, Ertuğrul, Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi'nin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000
Kitap Türkiye’deki gramer çalışmaları esasına göre hazırlanmıştır. Çalışma üç ana başlık ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde üç başlık etrafında iki lehçe ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Birinci bölümde kelime gruplarından bahsedilir. Bu bölümde on dört ana başlık, altı da alt başlık yer almaktadır. Başlıklar şöyledir. İsim tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat fiil grubu, zarf fiil grubu, isim fiil grubu, tekrar grubu, edat grubu, bağlama grubu, unvan grubu, birleşik isim grubu, ünlem grubu, sayı grubu, birleşik fiil, kısaltma gruplarıdır. Öncelikle Türkçe, daha sonra Özbekçe örnekler verilmiştir. İki lehçenin karşılaştırılması sonucunda ulaşılan bilgiler, ele alınan konunun sonunda verilmiştir. Kitabın ikinci bölümünü cümle oluşturmaktadır. Cümle Türkiye Türkçesinde olduğu gibi sınıflandırılmıştır. İki lehçedeki cümleler karşılaştırılmıştır. Cümle unsurları bakımından karşılaştırma, cümle çeşitleri bakımından karşılaştırma. 1- Yapısına göre cümleler, 2. Yüklemin türüne göre cümleler. 3. Yüklemin yerine göre cümleler. 4. Anlamına Göre Cümleler olmak üzere. Daha cümleyle ilgili ulaşılan bilgiler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda dilbilgisinde kullanılan terimlerin dizini Türkçe ve Özbekçe olarak verilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
HOCA DEHHANİ