PSİKOTERAPİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

PSİKOTERAPİ

Psikoterapi : Zihinsel bozukluklarda belirtileri gidermek, davranışları değiştirmek ve kişiliği geliştirmek için eğitimli bir uzmanın bir kişi ya da grupla yürüttüğü tedavi yöntemi. Psikoterapi en geniş anlamıyla ruhsal ya da bedensel düzensizliklerin, ruhsal olanaklardan yararlanılarak tedavi edilmesiyle ilgili yöntemleri ve bunların uygulanması sırasında hekim ile hasta arasında kurulan ilişkiyi kapsar.Çağdaş psikoterapiler yardımıyla çocuklar ve yetişkinlerdeki davranış bozuklukları, yaşamdaki güçlüklerin doğurduğu duygusal ve coşkusal tepkimeler, nevrozlar, psikosomatik bozukluklar, psikozlar ve değişik nedenlerle ortaya çıkan çöküntü (depresyon) tedavi edilebilir.İnsanların varoluşları özellikle de birlikte yaşamaya başlamaları, psikolojik, duygusal ve insan ilişkilerine yönelik problemlerin de başladığı bu nedenle de psikoterapi yöntemlerinin uzun bir geçmişi olduğu söylenebilir.
Ancak psikolojinin gelişimine paralel olarak psikoterapi yöntemlerinin hızlı gelişmesi 20. yy’ da özellikle de 11. Dünya Savaşı yıllarından sonra olmuştur. Bu dönemde insan davranışlarını değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik bireye yardım meslekleri hem nicelik hem nitelik yönünden önemli gelişmeler göstermiştir. Psikoterapide uygulanan 250 kadar farklı yöntem başlıca üç grupta incelenebilir. Destekleyici tedaviler, eğitici tedaviler ve yapıcı tedaviler.Var olan savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi ve kişinin çevreye uyum sağlamak amacıyla daha etkin yöntemler kullanabilmesini amaçlayan destekleyici tedavilerden bazıları: psikolojik rehberlik ve danışmanlık, psikodrama, müzik ve dans tedavileri ile hipnozdur. Bu yöntemlerle birlikte sakinleştirici- uyutucu, yatıştırıcı, uyarıcı, antidepresif ilaçlarla elektroşok ve psikoşirürji de kullanılabilir. Kişinin var olan yaratıcılığının canlanmasını ve hedef değiştirerek yeniden uyum sağlamasını amaçlayan eğitici tedavilerin en iyi örnekleri davranış tedavisi, güdümsüz psikoterapi, evlilik ve aile terapileridir.
Yapıcı psikoterapiler (örn,psikanaliz) bilinçdışındaki çatışmaları bilinç düzeyine çıkararak kişilik yapısını değiştirmeyi hedefler.
Psikoterapi kavramı psikiyatri ile karıştırılmamalıdır. Psikoterapi ye “psikolojik hekimlik” adı verilmesinden maksat da karışıklığı önlemektir. Psikiyatri de ruh hastalıkları hekimin tedavi konusudur. Psikoterapi de ise psikoloji hekimin bakım için kullandığı bir vasıtadır, bir tekniktir.Bununla beraber psikoterapide, en başta kullanılan ve önemli sayılan metot ve teknik de psikanalizdir. İlaçların ve cerrahi operasyonların tesirini arttırmak maksadıyla hastayı teskin etmek hastaya cesaret vermek veya hastanın düşüncelerini değiştirmek için yapılan teşebbüsler “küçük psikoterapi”; hastanın bütün şahsiyetini yeniden inşa etmek, ona yeni hayat hazırlamak için yapılan teşebbüsler ise “büyük psikoterapi” adıyla adlandırılır.
Psikanalizden türeyen psikoterapi yöntemlerinde bozuklukların nedenlerinden çok yaşanma biçimleri önem kazandı; böylece kişi terapistle ilişkisi sırasında nasıl yaşadığını kavrayarak kendini tanımış oluyordu. Bu yöntemlerin tümünde hasta yakınlarına karşı duygularını bir ölçüde terapiste aktarır. Geleneksel psikanalizde bu aktarım kişinin çatışmalarının çözümünde önemli bir yer alırsa da çağdaş psikoterapistlerde hasta ve terapistin tedavi sürecini birlikte yaşaması, terapistin egemen ve otoriter olmayışı aktarım oluşumunu ve önemini azalttı.
Psikoterapi tedavisinin başarısı hastanın tedaviye katılma derecesine ve içgörü yeteneğine bağlıdır; bu da genellikle yakınmaların şiddeti, tedavi yöntemi ve terapiste duyulan güvenle ilintilidir.terapistin kişiliği ve nitelikleri de tedavinin başarısında rol oynar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KELİME