ŞARJ OLABİLEN PİLLER

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Ni-Cd (Nikel-Kadmiyum) Akü Nikel-kadmiyum piller için, oldukça yaygın kullanım­ları nedeniyle daha fazla teknik bil­gi vermek gerekmektedir. Bu pillere akü demek de özelliği nede­niyle mümkündür.
Bu akülerin otolardaki kurşun aküler gibi açık olup, su takviyesi yapılabilen fazla pahalı ve çok uzun ömürlü olan tipleri olduğu gibi, nor-
mal kuru pil görünümünde ve bo­yutlarında olanları, daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Sizlere bu tip 1,2 voltluk şarj olabilen piller hakkında kullanım bilgileri ve­receğim.
Gaz sızdırmayan tam korumalı bu piller, çok uzun ömürlüdür. Yüz­lerce kere şarj ve deşarj yapılabilir . Dört kapa­site değerinde Ni-Cd pil Aselsan ta­rafından Türkiye'de üretilmekte olup, şarj âletleri de hazır satılmak­tadır. Kullanım ve doldurma (şarj) şartlarına riayet edilirse, uzun ömür­lüdürler. Ekte bir şarj âleti şeması veriyorum. Üzerindeki akım sınırla­ma direncini hesaplayabilmeniz için, cetveldeki akım değerlerini dik­kate alın.
Saat ve elektronik âletlerde kul­lanılan düğme tipleri var ise de ol­dukça pahalıdır ve özel yuvalı şarj âleti gerekmektedir.
Genel kullanım bilgileri.
1  — Kurşun akülerdeki gibi sa­bit gerilim ile değil, SABİT AKIM ile şarj edilirler. Bu akım miktarı, cet­velde verilmiştir.
2 — 0°C altında ve 50°C üs­tünde şarj edilmezler.
3 — Madenî bir nesne ile kısa devre olmamalıdırlar ve aşırı deşarj, pilin ömrünü kısaltır.
4 — Aşırı deşarj olmuş veya uzun müddet (6 aydan fazla) kul­lanılmamış pillerin nominal şarj, ile 24 saat şarj edilmeleri tavsiye edilir.
5 — Şarj tutmadığı kanaatine varılırsa, bir minik ampul ile hızlı de­şarja tabi tutup, tekrar şarj etmek, size pilinizi kazandırabilir. Sakın bo­zuldu diye atmayın,
6 — Birbirine uygun bir kapta seri bağlayıp, daha yüksek gerilim­ler elde etmek için, kesinlikle lehim yapmayın. Lehimleme sıcaklığı pili bozar. Nokta kaynağı tavsiye edilir.
7 — Pillerin, kullanımda 1 vol­tun altına kadar deşarj olmaları da pilin ömrünü kısaltır. Kullanırken uy­gun aralarda hassas bir voltmetre ile yükte iken, gerilim ölçüp, ne ka­dar ara ile şarj etmeniz gerektiğini kendiniz kararlaştırabilirsiniz veya kullandığınız cihaz radyo ise, ses zayıflığı, lâmba ise ışık zayıflığı, si­ze sınıra geldiğinizi şarj etmeniz ge­rektiğini hatırlatacaktır.
8 — Ni-Cd pillerin üzerlerinde uzun zaman kullanılmadıkları için kristal toz zerrecikleri birikmişse, ku­ru bir bezle siliniz, endişe etmeni­ze gerek yoktur.
9 — Şarj âletinin bir tane pil şarj etmek için gerekli gerilim çıkı­şı boşta 2,5 volt olmalıdır. Şarjın ba­şında akü uçlarında gerilim 1,3 volt, tam dolma sonunda 1,5 volt geri­lim görülecektir.
10 — Doldurmaya bağlanan zayıflamış pilin ilk andaki doldurma akımı (1,2X1 deşarj akımı) kadar sabit bir akım olması gerekir.
1 deşarj akımı = tam dolu bir pilin on saatte verebileceği akım miktarıdır; aynı zamanda pilin nor­mal şarj etme akımıdır (Nominal şarj akımı). Cetvelde bir saatte verebi­leceği akım miktarı verilmiştir. Me­selâ bir büyük pil bir saatte 4 amper vebileceğine göre, on saatte 400 mA'lik bir akım verebileceğini an­larız. Dolayısıyla bu pil 480 mA'lik bir sabit akım ile şarja başlamışsa, iyi bir şarj âleti yapmışız demektir. Şarj ilerledikçe 400 mA normal şarj akımı seviyesine inmelidir. Akım ayarını şarj âleti çıkışına seri koya­cağımız bir direnç ile temin ederiz.
11  — Pil tam dolunca nominal akımın % 20'si bir seviyede de­vamlı olarak şarja bağlı kalabilir. En büyük pil için nominal değer, 400 mA olduğundan, % 20'si 80 mA ile şarjda kalabilir. Bu durum özel şarj aleti komparatörüyle sağlanır (Bk Ic 741).
12 — Hızlandırılmış şarj daha yüksek akım değerlerinde, mese­lâ en büyük Ni-Cd için 4 amper ve bir saatlik zamanda yapılabilir ise de sinterlenmiş elektrottu akü için geçerlidir ve zaman ayarlı şarj âleti gerekir. Aşağıdaki tabloda 20°C ortam sıcaklığında Aselsan pilleri için bir karakteristik listesi veriyo­rum. Pil ölçüleri, maksimum boyut­lardır. Bütün Ni-Cd pilleri yapısı ayni normlara göre imâl edildiği için ge­nel bir listedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)