TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11 I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

2. Aşağıda verilen eser isimlerini, dönemlerine göre eşleştiriniz.(10)
1-Kuruluş Dizisi   Cumhuriyetin ilk yılları   
2-Yol Ayırımı romanı   Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi   
3-Nutuk   Köktürkler Dönemi   
4Orhun Abideleri   Kurtuluş  Savaşı   
3.Tanzimat edebiyatı I.dönem genel özelliklerinden 5 tanesini yazın.(10)

4.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyin(10)
   a.Yol Ayrımı adlı metin  siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı     yazısıdır. (   ) 
   b.Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir.   (    )                                                 
   c.Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır.   (    )                                                     
   d.Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.(    )
   e.Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi  edebi türleri de getirmiştir.(     )

5.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)
   a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı……………………….dir.
   b) İlk resmi gazete …………………,yarı resmi gazete ………………,ilk özel gazete ise
        …………….dir.
   c) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı………………………dir.
   d) Türk Edebiyatı romanla ilk defa ………………………’nın Fenelon’dan çevirdiği ………………… tercümesiyle tanışmıştır
   e)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında ……………………………. ………………….     .Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.
6. Aşağıdaki beyitlerin yazıldıkları dönemleri ve dönemlerin özelliklerini düşünerek benzerlik ve farklılıklarını yazın.(10) ( Tema, Yapı Özellikleri, dil ve anlatım bakımından)

 
Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten               
                                              (Namık Kemal)
(Ne mümkün zulüm ile işkenceyle hürriyeti yok etmek!   Çabalayıp idraki kaldır, gücün yetiyorsa insanlıktan.)
 
Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem     
                                                                     (Nef’î)
 (Esti ilkbahar rüzgârı açıldı güller sabah vakti.
 Açsın bizim de gönlümüz sâkî yetiş sun Cem’in kadehini.)
 
7.Şinasi’nin  edebiyatımızdaki  ilklerinden dört tanesini yazın.(10)

8.Terkib-i bend ve özellikleri hakkında bilgi veriniz(10)

9.Tanzimat Döneminde çıkarılan gazetelerin 5 tanesinin ismini yazınız.(10)

10.Aşağıdaki eserin yazarlarını karşılarına yazınız.(10)
a- Celaleddin Harzemşah………………………………………………………..
b-Yol Ayrımı……………………………………………………………………
c-Tercüme-i Manzume………………………………………………………..
d- Harâbat………………………………………………………………………             
e- Müntehabat-ı Eşhar………………………………………………………..      

CEVAP ANAHTARI
1.Edebi eserleri etkileyen unsurları aşağıdaki şemaya yazınız.(10)

EDEBİ ESER   SOSYAL HAYATTAN   
ETKİLENİR
   SİYASİ                //   
   DÜŞÜNCE          //   
   TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN   

2. Aşağıda verilen eser isimlerini, dönemlerine göre eşleştiriniz.(10)
1-Kuruluş Dizisi   Cumhuriyetin ilk yılları   2
2-Yol Ayırımı romanı   Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi   1
3-Nutuk   Köktürkler Dönemi   4
4Orhun Abideleri   Kurtuluş  Savaşı   3
3.Tanzimat edebiyatı I.dönem genel özelliklerinden 5 tanesini yazın.(10)
BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
   Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
   Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
   Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
   Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
   Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.
   Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
   Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.
   Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir.

4.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyin(10)
   a.Yol Ayrımı adlı metin  siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı     yazısıdır. (  D ) 
   b.Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir.   (  Y  )                                                 
   c.Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır.   ( D   )                                                     
   d.Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.( Y   )
   e.Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi  edebi türleri de getirmiştir.(  D   )

5.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)
   a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı ŞAİR EVLENMESİ dir.
   b) İlk resmi gazete  TAKVİMİ VAKAYİ ,yarı resmi gazete  CERİDE-İ HAVADİS,ilk özel gazete ise
        TERCÜMANI AHVAL.dir.
   c) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı…VATAN YAHUT SİLİSTRE..dir.
   d) Türk Edebiyatı romanla ilk defa YUSUF KAMİL PAŞA.’nın Fenelon’dan çevirdiği …TELEMAK. tercümesiyle tanışmıştır
   e)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında  MUSTAFA REŞİT      .Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

6. Aşağıdaki beyitlerin yazıldıkları dönemleri ve dönemlerin özelliklerini düşünerek benzerlik ve farklılıklarını yazın.(10) ( Tema, Yapı Özellikleri, dil ve anlatım bakımından)

 
Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet 
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten               
                                              (Namık Kemal)
(Ne mümkün zulüm ile işkenceyle hürriyeti yok etmek!   Çabalayıp idraki kaldır, gücün yetiyorsa insanlıktan.)
 
Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem     
                                                                     (Nef’î)
 (Esti ilkbahar rüzgârı açıldı güller sabah vakti.
 Açsın bizim de gönlümüz sâkî yetiş sun Cem’in kadehini.)
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hayvanlar Arası Bildirişim Ve İnsan Dili