TÜRK EDEBİYATI DERSİ 12. SINIF YAZILI SORUSU

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

S O R U L A R     
          Kaldırımlar                                           
    İçimde damla damla bir korku birikiyor
   Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
   Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor
   Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler
                                                                                 Necip Fazıl Kürek
1.Yukarıdaki şiiri biçim (uyak,redif,nazım birimi,uyak düzeni ,ölçü) yönünden inceleyiniz?(10)
2.Verilen şiirdeki edebi sanatları tespit ederek açıklayınız?(10)
3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının özelliklerini maddeler halinde yazınız?(10)
4.Sürrealizm(Gerçeküstücülük)akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(10)
5.”Madam ki bir heyet-i ictimaiyede yaşayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelleftir elbette kalen ve kalemen kendi vatanının menafiine dair beyan-ı efkar etmeyi cümle-i hukuk-ı müktesebesinden addeyler.”
 ( Şinasi)
       “Memlekette edebiyat isteyenlerle edebiyatta memleket arayanlar, iki ayrı fikir grubuna mensup  görünüyorlar.Hakikatta bu fark ya hiç yoktur yahut da çok mübalağa edilmiştir.”(Peyami Safa)
 
      Yukarıdaki Tanzimat Dönemi öğretici metni ile  Cumhuriyet Döneminde yazılan öğretici metni kelime,kelime grupları ve dil kuralları bakımından karşılaştırınız?(10)
6.Peyami Safa’nın fikri ve edebi kişiliği ,eserleri hakkında bilgi veriniz?(10)
7.Fıkra ile deneme  türünün benzer ve farklı yönlerini maddeler halinde yazınız?(10)
8.Aşağıda verilen eserlerin hangi sanatçılara ait olduğunu yazınız?(10)
*Falaka———————————————
*Anadoluda Bir Gece—————————–
*Kürkçü Dükkanı———————————-
*On İkiye Bir Var———————————
*Tohum———————————————
9.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10)
*Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda …………….ve………………. …..gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde faydalanılmıştır.
*Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere……………denir.
*Edebiyatımızdaki ilk makaleyi ………………..yazmıştır.
*Cumhuriyet Edebiyatında……………   ,  …………..………ve ……….. ………gibi Batılı akımların etkisi görülmüştür.
10.Aşağıdaki eserlerin türlerini yazınız.?(10)
*Türk’ün Ateşle İmtihanı………………………………
*Batı’ya Doğru………………………………………..
*Şeker Osman………………………………………….
*Memleket ve Edebiyat………………………………..
*Sırıtık Bir Küskün……………………………………..                                       BAŞARILAR…….

CEVAP ANAHTARI     
          Kaldırımlar                                           
    İçimde damla damla bir korku birikiyor
   Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
   Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor
   Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler
                                                                                 N.F.K
1.Yukarıdaki şiiri biçim (uyak,redif,nazım birimi,uyak düzeni ,ölçü) yönünden inceleyiniz?(10)
 
            Kaldırımlar
 İçimde damla damla bir korku birikiyor       a
 Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler    b
 Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor         a
 Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler         b     

*-ik (tam uyak) -iyor(redif)                           
*dev-ev(tunç uyak)  -ler(redif)
* nazım birimi: dörtlük
*ölçü:14’lü hece ölçüsü
2.Verilen şiirdeki edebi sanatları tespit ederek açıklayınız?(10)
*Kapalı istiare:    korku(benzeyen)      su(kendisine  benzetilen verilmemiş.)
 * Teşhis:  Evler  insana özgü davranıyor.
  *Teşbih:Evler , âmâ(kör) bir insana benzetiliyor.
3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının özelliklerini maddeler halinde yazınız?(10)
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Genel Özellikleri:
•          Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dilde sadeleşme çabaları aralıksız sürmüştür.
•          Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış, edebiyatta gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.
•          Aruzun yerini hece vezni almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır.
•          Şiirin biçimce serbestleşmesi sağlanmıştır.
•          Şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi türler gelişmiş, bu türlerde başarılı ürünler verilmiştir.
•          İstanbul dışında da pek çok edebiyatçı yetişmiştir.
•          Öykü ve romanda toplumsal gerçekçilik egemin olmuştur.
4.Sürrealizm(Gerçeküstücülük)akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(10)
Özellikleri
•  Bilinç ve akıl değil, bilinçaltı temel alınmıştır.•  Bilinç durumundan çıkarak (ipnoz durumu) hiçbir şey düşünülmeden ve tasarlanmadan yazmak yöntemi benimsenmiştir.•  Gülmenin insanı ikiyüzlülükten kurtaracağını söyleyen sürrealistler, mizaha ve espriye önem verirler.• Sanat yapıtlarının iradi değil, çağrışımsal ve ruhsal otomatizm ürünü olduğunu göstermek için “rüya öyküleri”, ”ipnotizmada sorulara verilen yanıtlar”, “ruhsal otomatizm yazıları” gibi yöntemler kullanılmıştır.• Akıl ve mantıkla şiirin bulunmadığına inanılmış, dış gerçeklik nesnel bağlantılarını kaybetmiş, imajlarda “olmazlar olur” yapılmıştır.•  İç akışı engellediğine inanıldığından noktalama işaretleri kullanılmamıştır.•  Gelenek, görenek ve törelerden, bunların sınırlayıcılığından kaçınılmıştır.•andre breton •luis aragon•paul eluard •peret
 5.”Madam ki bir heyet-i ictimaiyede yaşayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelleftir elbette kalen ve kalemen kendi vatanının menafiine dair beyan-ı efkar etmeyi cümle-i hukuk-ı müktesebesinden addeyler.”( Şinasi)
       “Memlekette edebiyat isteyenlerle edebiyatta memleket arayanlar, iki ayrı fikir grubuna mensup  görünüyorlar.Hakikatta bu fark ya hiç yoktur yahut da çok mübalağa edilmiştir.”(Peyami Safa)
 
      Yukarıdaki Tanzimat Dönemi öğretici metni ile  Cumhuriyet Döneminde yazılan öğretici metni kelime,kelime grupları ve dil kuralları bakımından karşılaştırınız?(10)Tanzimat döneminde  dilde sadeleşme istense de Arapça ve farsça kelimeler ,tamlamalar kullanılmaya  devam edilmiştir.Cumhuriyet döneminde  ise dilde sadeleşmenin gerçekleştiğini, Türkçe dil kurallarının geçerli olduğunu,halk söyleyişinin hakim olduğunu görmekteyiz.
6.Peyami Safa’nın fikri ve edebi kişiliği ,eserleri hakkında bilgi veriniz?(10)
PEYAMİ SAFA (1889-1961)
*Roman, hikaye ve makale türünde eserler vermiştir.
*İşlediği konuya hakimdir.Üslubu kuvvetli ve eserlerini ören zengin fikir unsurları vardır.
*Felsefe ve psikoloji alanlarında geniş bilgiler edinmiştir.
*Romanlarında psikolojik tahlillere önem verir.
*Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eserinde kendi hayatının bir bölümünü anlatmıştır.
ESERLERİ:
Gün doğuyor adlı bir tiyatro denemesi vardır.
"Kimdir? Nedir?" isimli eserinde Kurtuluş savaşı büyüklerinin hayatlarını anlatan biyografik eseridir.
Romanları: Sözde Kızlar, Canan, Mahşer, Fatih-Harbiye, Matmazel Noralya’nın Koltuğu , Yalnızız, Şimşek, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu.
7.Fıkra ile deneme  türünün benzer ve farklı yönlerini maddeler halinde yazınız?(10)
 *Her ikisi de düşünce yazısıdır.
*Öğretici metinlerdir.
*Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerinin ifadesidir.
*Kanıtlama  amacı yoktur.Yalın bir dil kullanılır.
*Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza girmiş türlerdir.
&&&&&&
*Fıkra öncelikle gazete yazısıdır ancak denemede böyle bir durum yoktur.
*Fıkrada  güncellik daha ağır basar.
*Denemede  yazarın  kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi  samimi bir hava sezilir.
8.Aşağıda verilen eserlerin hangi sanatçılara ait olduğunu yazınız?(10)
* Falaka……..Ahmet RASİM
*Anadoluda Bir Gece—-PEYAMİ SAFA
*Kürkçü Dükkanı—YUSUF ZİYA ORTAÇ
*On İkiye Bir Var—-HALDUN TANER
*Tohum—-NECİP FAZIL KISAKÜREK
9.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10)
* *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda …psikoloji………….ve…psikiyatri……. …..gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde faydalanılmıştır.
*Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere…MOTİF…………denir.
*Edebiyatımızdaki ilk makaleyi …ŞİNASİ………..yazmıştır.
*Cumhuriyet Edebiyatında SÜRREALİZM   ,  EMPRESYONİZMve  EGZİSTANSİYALİZM gibi Batılı akımların etkisi görülmüştür.
10.Aşağıdaki eserlerin türlerini yazınız.?(10)
*Türk’ün Ateşle İmtihanı…ANI
*Batı’ya Doğru  DENEME
*Şeker Osman…ROMAN
*Memleket ve Edebiyat…MAKALE
*Sırıtık Bir Küskün…ANI-HATIRA

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.