TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. DÖNEM III. YAZILISI(ortak sınav)

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. Aşağıdakilerden hangisi sanat eseri ve toplumsal yaşam arasındaki ilişkilerden değildir?
A) Sosyal ve kültürel olayların esere etki etmesi
B) Sanat eserinin toplumu etkileme gücünün olması
C) Sanat eserinin, konudan çok anlatımı ön plana çıkarması
D) Sanat eserinin, toplum yaşamından izler taşıması
E) Sanata eserinin, yazıldığı dönemin kültürünü yansıtması

2.  (I) Bu dönem şairleri, dili bir mermer kütlesi gibi görüp işleyerekistedikleri biçime sokmaya çalışmıştır. (II) Bunu yaparken de dilin olanaklarını, sınırlarını zorlamıştır. (III) Sözcüklerin anlam ve çağrışım gücünü geliştirmeye önem vermiştir. (IV) Her şair kendine özgü bir dil oluşturma çabası içinde olmuştur. (V) Türkçe’nin gücünün bu çağrışımlarda gizli olduğunu anlamış ve anlatmaya çalışmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır.
A)  I.          B) II.             C)III.         D) IV.          E) V.

3. “Sözü uzatmak, büyütmek, dallandırmak, gereksiz kelimelerle doldurmak yoktur onda. Ne diyecekse en açık en doğru biçimde söyler.Ama bu sözler bir araya geldi mi bir derinlik, bir anlaö çoğaltması, üzerinde uzun uzun durmak, incelemek, düşünmek gerekliliği yaratır.”
Bu paragrafı geliştiren ve sürdüren bir yazı için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur.
A) Özlü Anlatım
B) Kısa Yazmanın Yararları
C) Düşüncede Açıklık
D) Yalınlığa Giden Yol
E) Anlam Bütünlüğü

4. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi  seyirlik oyunların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü öğesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
A) Eğitici nitelik taşıması
B) Milli duygularla dini inançları işlemesi
C) Miş’li geçmiş zamanla anlatılması
D) Belir bir yazarının bulunmaması
E) Olayların belli bir zaman bağlanmaması

6. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.   
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
A) I        B)II              C)III              D) IV        E) V

7. Henüz yazının olmadığı dönemlerde milletlerin başından geçen büyük, olağanüstü toplum ve kahramanlık olaylarını manzum olarak anlatan edebiyat türüne………………denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A) Masal       B) Destan     C) Roman    D) Hikaye   E) Şiir
8. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?   
A) Hikâye  B) Roman   C) Masal  D) Destan  E) Tiyatro

9. “Yaşamı anlayabilmek için tek şey yeterli değil. Umut, büyük bir öğretmendir; ama, umutsuzluk da büyük bir öğretmendir. Merak büyük bir öğretmendir; ama, şaşkınlık da öyledir. Yaşamın kendisi de bir öğretmendir de ölüm de”
Bu parçada belirtilenlerle asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Hayat, engellerle dolu olduğundan bazen çok sıkıcı gelebilir insana
B) İyimser kişilerin mutlu olması çok da zor değildir.
C) İnsanlar dış dünyayı duyuları ve duygularıyla anlamak durumundadır.
D) Gerçek yaşam, kitaplarla değil, deneyimlerle güzelleşir.
E) Yaşamı anlayabilmek, olumlu ve olumsuz durumları bir arda düşünmekle mümkündür.

10.  Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır.
B) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir
C) Anlatım tümüyle nesir şeklindedir
D) Kişiler gerçek yaşamdakine yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.
E) Anlatıcıları okur yazar, az çok kültürlü kişilerdir.

11. Aşağıdakilerden hangisi halk halk hikayelerinde son bölümün adıdır?
A) Dua     B) Nakarat      C) Serim     D) Döşeme     E) Olay

12.   I.   Destan
        II.  Roman
        III. Halk Hikayesi
        IV. Manzum Hikaye
Yukarıdaki numaralanmış türlerin ortaya çıkış ve gelişim sırası aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) III.-I.-IV.-II.           B) II.-III.-I.-IV.         C) I.-III.-IV.-II.
   D) IV.-I.-II.-III.      E) I.-IV.-II.-III.

13. Aşağıdakilerden hangisi olaya bağlı metinlerin unsurlarından biri değildir?
A) Kahramanlar              B) Üslup                     C) Zaman
       D) Yer        E) Olay

14.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Batılı bir yazın türü olan roman , Türk edebiyatına Tanzimat Döneminde girmiştir.
B) Roman, olayların ayrıntılı anlatımı ve kişilerinin çokluğu yönünden hikayeden ayrılır.
C)  Roman ve hikaye kurguya dayalı türlerdir.
D) Klasik bir romanın “çözüm bölümü”nde olaylar sonuçlanır.
E) Tanzimat dönemine kadar romanın yerine “gazel” türü kullanılırdı.

15. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla  yazılır.
16. Modern Tiyatro ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Trajedide koroya yer verilir.
B) Komedi hayatın gülünç yanlarına yer verir.
C) Trajedi ve dramda üçbirlik kuralına uyulurken, komedide bu kurala uyulmaz.
D) Dramda  toplumun her tabakasından insan kendine yer bulur.
E) Modern Tiyatroya ait ilk örnekler Antik Yunan dönemine aittir.

17. Yazılı bir metne bağlı olmadan oynanan oyunların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vodvil     B) Dram   C) Komedi    D) Tuluat   E) Trajedi

18. Aşağıdakilerden hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikaye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?
A) Sopa- sandalye- masa      B) Mendil – gözlük- saat
C) Sandalye-sopa-mendil      D) Sopa-mendil-yelpaze
      E) Mendil-şapka-baston
            

19……., bilim, devlet, edebiyat ve sanat alanlarında önemli işlere imza atmış kişilerin hayatını ayrıntılı olarak anlatan yazılardır.Bu türde yazı yazanlar, tarafsız olmalı, yazısını araştırmalarına dayandırarak yazmalı, kitaplardan, fotoğraflardan, ansiklopedilerden yararlanmalıdır     ……….  adı verilen yazı türünde ise bir yazarın, bilim adamının vb. kendi yaşamını yazması söz konusudur.Bu tür yazılar, tarihi belge olmamakla beraber, tarihi bazı olayların aydınlanmasına yardımcı olabilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Biyografi- otobiyografi    B) Anı- biyografi
C) Mektup-otobiyografi      D) Günlük-biyografi
      E) Gezi yazısı – biyografi

20. Yazarların, yurt içinde ve yurt dışında gezip gördükleri yerlerle ilgili bilgi ve gözlemlerini yansıtan yazılardır.Okurun bilmediği bir coğrafyadan, kültürden, ekonomik yapıdan ve sosyal yaşamdan bahsettiği, yalın bir dil kullanıldığı ve merak unsurunu canlı tuttuğu için bu yazı türü, ilgi görmeye devam etmektedir.Bu yazılarda yazarın aktardığı bilgiler, üzerinden zaman geçtikten sonra belge niteliği de taşıyabilir.Yazar, gördüklerini aktarırken karşılaştırma, yorumlama yoluna gidebilir.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı            B) Biyografi             C) Günlük                                                      D) Deneme             E) Gezi yazısı

21.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metinler arasında yer almaz?
A) Öykü        B) Deneme   C) Sohbet   D)  Fıkra   E) Makale

22. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinleri incelerken göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Metnin yapısı
B) Metinde hakim olan zihniyet
C) Metnin ana düşüncesi
D) Metnin dil ve anlatım özellikleri
E) Metni okuyan kişi sayısı

23. Öğretici metinleri, …………..metin , ………metin, ………metin, …………. çevresinde gelişen metin türleri  ve ………hayatı konu alan metin türleri olarak gruplandırmak mümkündür.
Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) kişisel-bilimsel-tarihi- felsefi –fenni
B) bilimsel-tarihi- kişisel- gazete-bilimsel
C) Anlatmaya dayalı- göstermeye dayalı- bilimsel- tarihi- felsefi
D) Felsefi-gazete-kişsel- olay- bilimsel
E) tarihi-felsefi-bilimsel-gazete-kişisel

24.Hayali ya da hayalbaz adı verilen kişilerce oynatılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karagöz                B)Meddah               C)Kukla oyunu      D) Orta oyunu           E) Köy seyirlik oyunu

25.Aşağıdakilerden hangisi bir tiyatro oyununun sahnelenebilmesi için zorunlu değildir?
A) Tiyatro binası              B) Oyuncu            C) Dekor          D) Sahne        E) Senaryo

Not: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.
CEVAPLAR MUTLAKA TABLOYA İŞARETLENMELİDİR. DİĞER İŞARETLEMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
SINAV SÜRESİ 30 DAKİKADIR.
BAŞARILAR

ADI SOYADI:
SINIFI VE NOSU:
ALDIĞI NOT:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TASAVVUF