Uterusun ligamentumları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Uterus'un ligamentumları şunlardır:

a — ligamentunı rotundum (ligamentum teres uteri, chorda utero – inguinalis, yuvarlak bağ) :

Corpus uteri'nin köşelerinden ve tuba'nm biraz iç ye alt tarafından çıkarak ligamentum latunı'un içerisinde, açıklığı ön© bakan bir kavis şeklinde, karın ön duvarına doğru uzanırlar. Daha sonra annulus inguinalis internus yoluyla, canalis inguinalis'e girerler. Bu kanalda 4 cm. kadar seyrettikten sonra anuius inguinaiis externus'dan çıkarak nıons veneris'e vasıl olurlar ve labiunı majus'Iara doğru yayılarak buradaki yağ dokusu içinde kaybolurlar. Ortalama olarak 13-14 cin. uzunluğundadır. Kalınlığı uterus'dan uzaklaştıkça azalır.

Ligamentum rotundan, elastik lifleri ihtiva eden bağ dokusundan ve kuvvetli düz adale liflerinden meydana gelmiştir. liga-mentum ile beraber sinir lifleri (nervus ilio – inguinalis) ve damarlar seyreder (arteria ve vena ovarica'nın dalları).

b — Ligamentum latum uteri Cplica lata – geniş bağ) :

İki periton yaprağından meydana gelmiş olan bu bağ,, uterus'u pelvis yan duvarlarına bağlar. Ligamentum latum'larm meydana gelişi şöyle olur: Karın ön duvarını örten periton, aşağıya indikten sonra mesanenin fundusu üzerine, buradan da uterus'un isth-nıus'una atlar. Bu atlama esnasında yanlarda ligamentum rotum-dum'ları örter. Böylece uterus ile mesane arasında bir girinti hasıl olur. Bu çukurluğa excavatio vesico – uterina adı verilir. Aynı periton, cervbt'den yukarıya doğru çıkarak corpus uteri'yi, yanlarda da tubaları örterek aşağıya doğru kıvrılır ve mesosalpinx'i meydana getirir.Bundan sonra ligamentum'un arka yaprağı halinde, uzanan periton, ligamentum ovarii propriumları da örter ve ocarium'un hilosunda dar bir satıhta tutanarak (FARRE – VVALr-BEYER'in beyaz hattı) tuba'nm dış ucundan ovarium'a giden damarları örten bir kıvrım yapar. Uterus'un arka duvarını örterek aşağıya doğru inen periton, burada rectum üzerine atlıyarak karın boşluğunun bu derin kısmını, yani DOUGLAS boşluğunu (excava-tio rectö – uterina) meydana getirir.

Ligamentum latum'larm aşıcı bir bağ olarak değeri çok azdır. Ancak uterus'un yanlara devrilmemesine hizmlet ederler, Ligamentum latumlann, ovarium'dan itibaren aşağıya doğru uzanan kısımları mesometrium adını alır. Burada ön ve arka periton yaprakları sıkı sıkıya yapışmazlar. Bu iki yaprağın arasında uterus'un sinirleri ve damarları bulunur. Bu sinir ve damarlar, bol miktarda bağ dokusu ve uterus'a ait adale liflerinin uzantılarıyla çevrilmiştir. Bunlar ligamentum cardinale'nin pelvis duvarina doğru seyreden uzantılarıdır. Bu bakımdan mesometrium kesitte oduncu kaması şeklinde görülür. Mesometrium'un basis kısmında ureter, arteria uterina ve bu arterin komşu venalarcru çaprazlar.

c — Iâgamentum sacro – uterinaum (plica recto – uterina) :

Bu ligamentum'lar, cervix'in arka kısmından başlıyarak rec-tum'un sağ ve solundan arkaya doğru uzanırlar ve secrum'da nihayet bulur. Düz adalelerden, bağ dokusundan, damar ve lenf bağlantılarından meydana gelmiştir. Bu ligamentum'un cervix'den ayrılma yeri istihmus hizasmdadır Sacrum'a yapışma yeri 2-3 üncü sacral omurun seviyesidir. Bandlann çıkış ve yapışmış yerleri arasında 4-5 cm. lik kadar mesafe vardır. Bu ligamentumlar, protio'yu aşağıdan arkaya ve yukarıya çekmek suretiyle uterus'un anteversiori durumunun temininde ehemmiyetli bir rol oynarlar.

d — Chordo – utero ovarica (ligamentum ovarii proprium) :

Düz kas liflerinden meydana gelmiştir. Uterus'un köşelerinden FALLOP borsunun biraz alt ve arka kısımlarından çıkarlar. Sonra dışa doğru seyrederler ve ovarim'un alt aşağı kısmında sonlanır-lar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KARŞIT ANLAM İLİŞKİLİ CÜMLE