YÖNETİM

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

YÖNETİM
Türkiye'de devlet yönetimi üç ana koldan yürütülür. "Yasama yetkisi" Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bütün kanunları TBMM. yapar. Yurdumuzda meclîs iki kamaralıdır: Millet Mec­lisi ve Cumhuriyet Senatosu. "Yürütme yetkisi" başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Bakanlar Ku­rulu'na aittir. Cumhurbaşkanı seçimi 7 yılda bir yapılır. Cumhurbaşkanını T.B.M.M. seçer. Cum­hurbaşkanı Başbakan'ı, Başbakan da bakanları seçer. "Yargı yetkisi" ise yargıçlardadır. Yargı görevini yerine getiren ilk mahkemelerin üstünde yüksek mahkemeler vardır. Bunlar Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahke-meleri'dir.
İngiltere'de de devletin ana yapısı bizimkine benzer. Yalnız, yargı yetkisini taşıyan mahkemeler aynı zamanda parlamentoya karşı da sorumludur. A.B.D.'nde yürütme, yasama ve yargı yetkileri birbirinden ayrılmıştır. Devletin başında bir Baş­kan bulunur; Başkan da, Kabine üyeleri de Fe­deral devletin yasama yetkisine sahip olan Kong­re !nin üyeleri değildir. Kongre iki meclisten mey­dana gelmiştir: Senato ve Temsilciler Meclisi. Ya­sama yetkisi Anayasa Mahkemesi 'ndedir. Bu mahkemenin üyeleri Başkan tarafından atanır. Ancak, Senato'nun da bunu onaylaması şarttır.
Bir ülkeyi yönetme görevi son derece karma­şık bir iştir. Bundan dolayı hükümet birçok bö­lümlere ayrılmıştır. Her bölümden bir bakan sorumludur. Hükümet ordu, üniversiteler, okullar, hastaneler, polis örgütü ve daha başka pek çok asal hizmet için gerekli parayı sağlamak zorun­dadır. Parasal işlerle Maliye Bakanlığı uğraşır, ya vergi yoluyla ya da borçlanarak ülkeyi yö­netmek için gerekli parayı sağlar,

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARAGRAFIN YAPISI