12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI – TEST

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

.    12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
 

1.Eski Yunan edebiyatının ortaya koyduğu bir şiir türüdür. Bu tür şiirler kafadan çok yüreğe hitap eder. Duygu ve düşünceler coşkun ve hareketli bir şekilde anlatılır. Başlangıçta konusu sadece aşk iken zamanla konu alanı genişlemiştir. Türk edebiyatında bu türde şiir yazan şairlerimizden bazıları; Fuzulî, Nedim, Karacaoğlan,Y. Kemal vb.
Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik      B)Didaktik  C) Epik  D) Dramatik   E) Pastoral

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B)  Vezinsiz, kafiyesiz  şiirler yazılmıştır.
C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D)  Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

3.  1928 yılında, edebiyatımıza yeni bir soluk getirmek amacıyla ve kendinden önceki edebi topluluğun şiir anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İdeallerini ger¬çekleştiremeyen topluluk kısa süre sonra dağılmıştır.
Aşağıdaki şairlerden hangisi, yukarıda sözü edilen edebi toplulukta yer alan bir sanatçıdır?
A)   Orhan Veli Kanık
B)   Melih Cevdet Anday
C)  Faruk Nafiz Çamlıbel
D)  Ziya Osman Saba
E)   Oktay Rıfat Horozcu

4."Hece'nin Beş Şairi'nden en çok tanınanıdır. Aruz ve hece ölçüsünü başarılı bir şekilde kullanır, sonradan tamamen heceye yönelir. İlkin aşk şiirleri yazar, sonraları Anadolu gerçeğini yan¬sıtan romantik şiirler verir. Kayseri'ye gidişini an¬lattığı uzun şiiri bu anlayışla verilmiş şiirlerin en ünlüsüdür."
Yukarıda sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Ziya Ortaç           
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Enis Behiç Koryürek
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Faruk Nafiz Çamlıbel   

5. Milli edebiyatçılarla çağdaştır. Ancak onlardan farklı bir sanat anlayışı benimseyen ve parnasizmin edebiyatımızdaki önem¬li temsilcisi olan şair, şiirde dile, kelimelerin özenle seçilerek yerli yerinde kullanılmasına, şekil mükemmelliğine, ahenk ve kafiyeye önem vermiştir. Türk tarihinin, Türk sanatının başarılı geçmişini, çevresinin güzelliğini ve bunlar karşısındaki duygu¬larını şiirleriyle dile getiren şair, eski nazım biçimlerini ve aru¬zu kullanmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ziya   Gökalp
D) Namık Kemal
E) Yahya Kemal Beyatlı             

6.Servet-i Fünûn dışında kalan sanatçı, romanlarında Ahmet Mithat Efendi geleneğini sürdürdü. Sanat halk içindir, ilkesiyle yazdı. Türk edebiyatında natüralizmin öncüsü olarak kabul edilir. Konularını İstan¬bul ve çevresinden seçti. Çok yalın bir dille yazdı. Dönemin toplumsal bir bozukluğu olan Batı hayran¬lığı ve taklitçiliğini romanlarında biraz da alaycı bir dille anlattı.
Parçada   sözü   edilen   yazar,   aşağıdakilerden hangisidir?
A) H.Ziya Uşaklıgil         B) H.Rahmi Gürpınar C) Nabizâde Nazım                            D) Ahmet Rasim            E) R. Halit Karay   

7.    1885 yılında Bağdat'ta doğdu. Şairin sanat hayatı Galatasaray Lisesi'nde başladı. Burada onun şiir zev¬kini geliştiren ilk tesir, edebiyat öğretmeni Ahmet Hik¬met’ten gelir. Şair daha sonraki dönemde Fecr-i Ati topluluğu içinde yer aldı. Fransız simgecilerinin bazı özelliklerinden yararlanarak farklı, kapalı çağrışımları dar bir kesime seslenen, şiirimizin mecaz ve eğretileme sanatlarını kullanarak; aşk ve doğa konularında, müzikalitesi yüksek, aruz ölçüsüy¬le şiirler yazdı.Sanat hayatı boyunca Fecr-i Ati tarzını bırakmayan sanatçımız aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmişir?
A) M.A.Ersoy     B) Ahmet Haşim   C) Cenap Sahabettin                                           D) Tevfik Fikret   E) Yahya Kemal Beyatlı

8.'Beş Hececiler' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimledikleri görüntüler duygusal, düşseldir.
 B) Yurtseverlik, kahramanlık konularına ilgisizdir¬ler
C) Doğayı, ülke görüntüleri olarak sunarlar.
D). Anadolu anlatımları yersiz, gerçek dışıdır.
E) Halk edebiyatı araştırmalarında yararlanmayı bu araştırmalara katılmayı düşünürler.

9.Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde, şairlerin büyük bir çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlardan, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel  değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
B) Divan edebiyatı
C) Edebiyat-ı Cedide
D) Tanzimat Edebiyatı
E) Milli Edebiyat

10.  Aşağıda verilenlerden hangisi Edebiyat-ı Cedide İçin söylenemez?
A)  Roman ve öyküde yaşamda görülen ve görülme olanağı bulunan olay ve kişiler anlatılır.
B)  Aruz ölçüsü ile Divan edebiyatının biçim ve türlerinin işlenmesine devam edilmiştir.
C)  Göz uyağı yerine, kulak uyağı benimsenmiştir.
D)  Konu ile ölçü arasında bir ses uygunluğu kurmaya önem verilmiş, şiirin dış yapısını güçlendirmiştir.
E)   Dili iyice ağırlaştırmalardır. Arapça ve Farsça söz¬cükler yanında Batı edebiyatından alınan sözcüklere de yer vermişlerdir.

11.Aşağıdakilerden hangisi 'Beş Hececiler'in özel¬liklerinden biri değildir?
A) Halkın konuştuğu dille yazarlar.
B) Hece ölçüsünü kullanırlar.
C) Sosyal, toplumsal gerçekleri yansıtırken nes¬neldirler.
D) Ulusal nazım biçimlerinden yararlanırlar.
E) Dörtlük nazım birimleriyle yazarlar.

12.Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni'nin özellik¬lerinden biri değildir?
A) Birinci Yeni'ye tepki olarak doğar, gerçek üstü, bir simgeci bir yol tutturur.
B) 'Ben'in yöresinde döner, insanı merkez alır.
C) 'Ben'in gizli yaşamından önemli haberler geti¬rir.
D) Onlara göre mutluluk yoktur, en azından şim¬dilik yoktur.
E) Tezlerden, somut kavramlardan yararlanırlar.

13Aşağıdakilerden hangisi 'klasisizm'in özellikle¬rinden biri değildir?
A)Değişmez tipler yaratır.
B) Seçkin örnekleri işler.
C)İnsan yaradılışını temel alır.
D)Kusurlu, aykırı yaradılışı konu almaz.
E) Duygular, istekler önceliklidir.

14.Attila İlhan”ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.
Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?
A) Beş Hececiler      B) İkinci Yeniler         C) Maviciler                                             D) Yedi Meşaleciler                       E) Hisarcılar

15.Aşağıdakilerden hangi türe tek adamlı tiyatro diyebiliriz?
A) Orta oyunu    B) Meddahlık   C) Gelenekli oyun                                                        D) Seyirlik oyun      E) Karagöz

16. Sembolist ve empresyonist bir sanatçıdır."Sanat, sanat içindir." görüşünü benimsemiştir. Şiirin güzelliğini, kapalılığında görür."Şiir, sözle musiki arasında, sözden çok musikiye yakındır." der.Şiir kitapları yanında, söyleşi ve fıkraları da vardır.Nesri de nazım kadar başarıyla kullanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçının yapıtlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)    Altın Işık      B)    Göl Saatleri        C)    Piyale
D)    Gurâbahâne-i Lâklâkan                E)    Bize Göre

17.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A)  Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.
B)   Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi  tümüyle reddetmiştir.
C)   Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.
D)    “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır. 
E)    Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki  olarak doğmuştur.

18.  (I)    1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday "Garip" adlı bir kitap yayımladılar. (II)    Garipçilerin şiiri, konusunu sıradan insanın yaşamından almalıdır. (III) Garipçilere göre hece ölçüsü de aruz ölçüsü de gereksizdir. (IV) Her türlü söz ve anlam sanatları bırakılmalıdır. (V) Garip akımını temsil eden bu üç şair, bütün eserlerinde Garip hareketine bağlı kalmışlar ve eskiye ait her şeyin karşısında durmuşlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A)  I.          B)  II.          C)  III.         D)  IV.           E)  V.   

19.Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?
A)   Orhan Veli – Birinci Yeni
B)   Cevdet Kudret – İkinci Yeni
C)   Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale
D)   Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni
E)   Edip Cansever – İkinci Yeni

20. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerinden değildir?
A) Doğaçlama geleneği ve kalıplaşmış sözler vardır.
B) Meddah,Karagöz bu tiyatro geleneği içinde yer alır
C) Halkın bilgi dağarcığının gelişmesinde büyük rolleri vardır
D) Oyunlarda kahramanlar ‘karakter’ olarak ele alınır.
E) Bolluk,sevgi,savaş gibi  her türlü konu işlenir.

21.Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?
A)  Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.
B)  Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri   tümüyle  reddetmişlerdir.
C)  Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi  olmuştur.
D)  Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.
E)  Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

22.Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhuriyetten sonra verilmeye başlanmıştır.  "Bize Göre" ve "Gurabahane-i Laklakan" adlı yapıtlardaki kimi parçalar, edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı temsilcileri arasında Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin yer alır.
Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir? (1984-ÖYS)
A) Öykü       B) Deneme    C) Roman    D) Anı   E) Gezi       

23.Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Orhan Veli'nin şiirlerinden oluşmuştur?
A) Yaşayıp Ölmek – Güzelleme – Garip
B) Karşı – Destan Gibi – Aşağı Yukarı
C) Yenisi – Rahatı Kaçan Ağa – Karşı
D) Yenisi – Garip – Göçebe Denizin Üstünde
E)  Garip – Vazgeçemediğim – Destan Gibi

24.(I) 1955 – 1965 yılları arasında kendini gösteren İkinci Yeni hareketi yozlaşan Garip akımına tepki olarak doğ¬muştur. (II) Bu akım Türk edebiyatında sürrealizm çizgisinin temsilcisi sayılır. (III) Bu akım temsilcileri her¬kese hitap edecek sıradanlıkta şiirler yazmayı redde¬derler. (IV) Bu şairler şiirlerinde son derece sade, anla¬şılır bir dil kullanmışlardır. (V) Ece Ayhan, Ülkü Tamer ve Edip Cansever İkinci Yeni'nin önemli temsilcilerindendir.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.           B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.
25.Sergüzeştte "Dilber", İntibahla "Dilaşub" aynı koşul¬ların insanlarıdır. Yine Mai ve Siyah'ın 'Ahmet Cemil'i ve Eylül'ün "Suat'ı, özlemlerine kavuşamamış benzer kişilerdir.
Parçada eseri verilmeyen sanatçı, aşağıdakiler¬den hangisidir?
A)  Mehmet Rauf
B)  H. Ziya Uşaklıgil
C)  Samipasazade Sezai
D)  Namık Kemal
E)  R. Mahmut Ekrem

26       I.    Duygu ve imgelerin yerini insan ve toplum gerçekle¬ri almıştır.
           II.    Gözlem ve gözleme dayalı sonuçlar çok önemlidir.
           III.   Kahramanlar, karakterlerine, yaşlarına ve içinde yaşadığı çevreye uygun olarak tanıtılır.
           IV.  Eserlerde sadece seçkin ve olgun insanların ruh hâlleri işlenmiştir.
           V.   Çevrenin insan üzerinde etkisi olduğu için çevre tasvirlerinde tarafsız davranılmıştır.
                Yukandakllerden hangisi Realizm'in özelliklerinden biri değildir?
              A) I.             B) II.             C)III.            D)IV.     E)V.

27.Aşağıdaki eserlerden hangisi türce diğerlerin¬den farklıdır?
A) Dinle Neyden                
B) Çoban Çeşmesi
C) Okun Ucundan                
D) Doksan Beşe Doğru
E) Bizim Akdeniz

28.Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerin¬den farklıdır?
A)  Başını Vermeyen Şehit
B)  Dağa Çıkan Kurt
C)  Yeni Hayat
D)  Pembe İncili Kaftan
E)  Semaver

29.Ölçüye başkaldırıp serbestçe yazmak, kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek, şairane duygularla parlak görüntüleri şiirden silmek, onu hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp sokağa, gerçek hayata çıkarmak; yapmacıksız doğal bir söyleyişle günlük yaşam içinde halktan insanları yakalamak… İşte, bizim şiirde yapmak istediklerimiz bunlardır.
Şiir hakkındaki görüşlerini yukarıdaki gibi açıklayan bir şair, aşağıdaki  sanatçılardan hangisi olabilir?
A) Necip Fazıl   B) F.Hüsnü Dağlarca  C) Y. Ziya Ortaç
D) Ziya Osman Saba   E) Melih Cevdet Anday

30.… ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.
Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.
Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Memduh Şevket Esendal
B)   Ahmet Muhip Dıranas
C)   Cevat  Şakir  Kabaağaçlı
D)   Falih Rıfkı Atay
E)  Sait Faik Abasıyanık

31."Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: benim işim
yalnız kendimledir. Hep kendimi gözden geçilirim, kendimi yoklarım, kendimi tadarım. Bir şey öğretmem,
sadece anlatırım. "
Yukarıdaki düşünce hangi edebî türün temel ilkelerine uymaktadır?
A) Makale   B) Sohbet    C) Deneme D) Fıkra   E)Biyografi

32.Yeni Lisan hareketine katılmamakla birlikte çok sade bir dille yazdı. Deneme, fıkra, anı, mizah, roman ve öykü gibi pek çok türde eserler verdi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gördüğü ve yakından tanıdığı Ana¬dolu'yu gerçekçi bir biçim¬de anlattı. Ay Dede dergisini çıkardı. Ama o, edebiyatımızda daha çok bir ro¬man yazarı olarak tanındı. Bugünün Saraylısı, Ka¬dınlar Tekkesi, Nilgün  gibi romanların sahi¬bidir.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Halide Edip Adıvar
B)  Refik Halit Karay
C)  Reşat Nuri Güntekin
D)  Falih Rıfkı Atay
E)  Y. Kadri Karaosmanoğlu

33."Sembolizme tepki olarak doğar. Eski beğeniyi, biçimleri canlandırmaya çalışır. Divan edebiyatı bi¬çimleriyle şiir yazması, Yahya Kemal'in de bu akımdan etkilendiğini gösterir."
   Yukarıdaki sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neo – klasisizm          B) Varoluşçulu    C) Kübizm                             D)  Fütürizm                    E) Dadaizm

34. Edebiyat tarihimizde  edebiyat dalında iki yazarımız Nobel ödülüne aday gösterilmiş; bunlardan sadece biri Nobel Edebiyat Ödülü’nü alabilmiştir.
Yukarıda sözü edilen yazarlarımız hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)   Orhan Pamuk – Yaşar Kemal
B)   Yahya Kemal – Orhan Pamuk
C)   Orhan Veli – Orhan Kemal
D)   Orhan Kemal – Yaşar Kemal
E)   Orhan Pamuk –  Peyami Safa

SINAV SÜRESİ BİR DERS SAATİDİR. (Her soruda bir seçenek işaretlemek şartıyla) 34. SORUNUN DOĞRU YANITI 1 PUAN; DİĞER SORULARIN DOĞRU YANITLARI 3 PUANDIR.
BAŞARILAR

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinin Dil ve Anlatım Yönü