Hz.MUHAMMED Kimdi ?

6 Şubat 2015 tarihinde tarafından eklendi.

Hz. Muhammed en son ve en büyük peygamberdir. Yüce Allah, hak dini İslamiyet’i Hz. Muhammed aracılığı ile göndermiştir. Hz. Muhammed umumiyetle kabul edilen görüşe göre 569 (570-571 yılları da rivayet edilmektedir) yılında doğmuştur. 5. yüzyılın başlarından itibaren Mekke’nin idaresini ele geçiren Kureyş kabilesinin Beni Haşim soyuna mensuptur.

Hz. Muhammed Sad b.Bekr kabilesinden Halime adlı bir kadına verildi. Bu kadının yanında dört yıl kaldı. Daha doğmadan babasını, 6 yaşında da annesini, 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalib‘i kaybetti. Bunun üzerine amcası Ebu Talib onu himayesine aldı. Hz. Muhammed 12 yaşında amcası ile Suriye’ye gitti: Yolda rahip Bahira, Ebu Talib’e yeğenine dikkat etmesini söylemiş ve onun Mukaddes Kitap’ta vasıfları anlatılan son peygamber olabileceğini haber vermiştir..

Hz. Muhammed 20 yaşında yavaş yavaş amcasının ticari faaliyetlerini üstlenmeye başlamış, daha sonra müstakil olarak ticaret hayatına devam etmiştir. Aynı yıllarda güvenirliği iyice yaygınlık kazanmış, ona Muhammedü’l Emin adı verilmiştir. Hz. Hatice ile kurduğu ortaklık, daha sonra evliliğe dönüşmüştür.Hz. Muhammed gençlik yıllarından itibaren putlara karşı pek sempati beslemiyordu. Manevi ve ruhi üzüntüleri arttığında bütün Ramazan ayı boyunca Cebelu’n-Nur yamaçlarındaki Hira Mağarası’nda inzivaya çekilir ve ruhunu teskin ederdi.

Yine bir gün Hira Mağarası‘nda sessizlik içinde yatarken ilk vahiy geldi: “Yaratan rabbinin adıyla oku…” Bu hadise üzerine son derece heyecanlanan Hz. Muhammed koşarak evine gelmiş ve başından geçenleri hanımına anlatmıştır. Bu ilk vahiy umumiyetle kabul edilen rivayete göre Ramazan’nın 27. günü gelmiştir. Yıl olarak 609 veya 610 kabul edilir. Bu ilk vahyin gelmesinden sonra bir müddet vahiy kesilmiştir. Daha sonra gelen vahiy ile Hz. Muhammed’in resullük (elçilik) vazifesi başlamıştır. Hz. Muhammed ilk zamanlar islam’a daveti gizli yapıyordu. Fakat 614 yılında “Sana emr olunanı açıkça söyle…” âyeti nazil” olunca İslam’ı açıkça yaymaya başladı.

İslam’ı kabul edenler çoğalmaya başlayınca Kureyşliler Müslümanlara işkence yapmaya başladılar. Eziyet ve işkencelerin artması üzerine Hz. Muhammed Müslümanlardan isteyenlerin Habeşistan’a hicret edebileceklerini söyledi.Hz. Muhammed bu dönemde amcası Ebu Talib ve eşi Hz. Hatice‘yi kaybetti. Miraç hadisesi de bu dönemde gerçekleşti.

621 yılı Hac mevsiminde 12 kişilik Medineli bir grup, Mekke‘ye .gererek Akabe mevkinde Hz. Muhammed ile buluştular ve ona sonuna kadar bağlı kalacaklarına söz verdiler. Buna İslâm tarihinde Birinci Akabe Biati adı verilir. Bu olaydan sonra hemen hemen bütün Medine halkı Müslüman olmuştur, ikinci Akabe Biatı’nda Medineliler Hz. Muhammed’i şehirlerine davet ettiler. Bundan sonra Hz. Muhammed ashabına Medine’ye gitmeleri için izin verdi. Kendisi de Medine’ye hicret etti.

Hz. Muhammed Hicret ile temelleri atılan İslam Devleti‘nin başkanı oldu. Müslümanlar’dır: Kureyş’i hedef olan ilk seferleri Nahle seferidir (Ocak 624). Bedir Savaşı (624) ise feragat ve fedakarlığın dünya tarihinde bir timsalidir. Çünkü iki ordu karşı karşıya geldiği zaman baba ile oğlu, ağabey ile kardeş, dayı ile yeğen birbirleriyle çarpışmak zorunda kaldılar. Uhud Savaşı (625) Müslüman ordusunun ilk mağlubiyetidir. Hendek Savaşı neticesiz bir savaş oldu. Hayber Zaferi ile Arabistan’da Müslümanlara karşı çıkacak Yahudi kalmadı.

629 yılında Hudeybiye Antlaşması (628) gereğince Müslümanlar haccetmek için Mekke‘ye geldiler. Aynı yıl Bizanslılarla Mute Savaşı yapıldı. Artık sefer Mekke: nin fethine yönelik olacaktı. Mekke fethedildi. Hz. Muhammed derhal Kabe’ye giderek buradaki putları kırdırdı.Huneyn galibiyetinden sonraki dönem büyük ölçüde islamiyet’e katılma devresidir. Hicretin 10. yılında (632) artık Arabistan’ın en ücra köşelerinde bile İslam’ın hakim duruma geçtiği söylenebilir.Hz. Muhammed Müslümanlarla son defa bir hacca katıldı. Bu hacca “veda haca” adı verilir.

Veda hutbesinde “Bugün size dininizi ikmal ettim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak islam’ı seçtim” mealindeki ayeti okudu. Bununla Kur’an’ın tamamlandığı açıklanyor ve Hz. Muhammed’in din tebliğinin sona erdiği anlaşılıyordu. 632 yılının 8 Haziran öğleye doğru sevgili eşi Ayşe‘nin kolları arasında fani dünyaya veda etti.Allah yolunda gösterdiği ateşli ve yorulmak bilmez gayret, en gayr-ı müsait hallere tahammül etmeye muvaffak olduğu acılar, büyük fikirleri anlamak için içinde istek duyan herkesi, Hz. Muhammed‘e karşı en büyük alaka ve hürmeti duymaya sevk edecek mahiyettedir.

Onun dinî başarısı yanında siyasî olgunluğu, etrafında bulunan insanların ruhlarına hâkim olmayı bu kadar mükemmel başarması, dünyada emsali olmayan merhameti, iyilikseverliği, insanlık vicdanının iftihar vesilesi olarak kalacaktır.Onun yaktığı meşale bugün bir milyara yakın insan tarafından taşınmaktadır. Hz. Muhammed insanlık tarihinin hiç şüphesiz en mümtaz simasıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tariz