10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ YAZILI SINAVI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ BİRİNCİ DÖNEM İKİNCİ YAZILI SINAVI                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SORULAR
1- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin sosyal ve kültürel yaşamını en fazla etkilemiştir? (5 p.)
     A) Türklerin Ergenekon’dan çıkışı
     B) Köktürk Devleti’nin yıkılması
     C) Alper Tunga’nın ölümü
     D) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi
     E) Uygur Devleti’nin kurulması

2- Kutadgu Bilig, Atabetü’l – Hakayık ve Divân-ü Lûgâti’t-Türk’ün yazılış amaçlarını belirtip, Divân-ü Lûgâti’t-Türk’ün Türk dili ve kültürü açısından önemi hakkında bilgi veriniz. (20 p.)

3- Kutadgu Bilig’de bazı kavramlar niçin sembolleştirerek (alegorik biçimde) verilmiştir? (5 p.)

4- Ahmet Yesevî’nin kişiliği ve yaşantısı ile Divan-ı Hikmet’in yazılış amacı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. (10 p.)

5- Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 p.)
      Kutadgu Bilig’de Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır. (      )
      Divan-ı Hikmet alegorik bir eserdir. (      )
      Atabetü’l Hakayık’ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür. (      )
      Divân-ü Lügâti’t-Türk mesnevi tarzında yazılmıştır. (      )
      Kutadgu Bilig Türk edebiyatında siyasetname türünün ilk örneğidir. (      )
      Divân-ı Hikmet din dışı konuların işlendiği bir mesnevidir. (      )
      Atabetü’l Hakayık “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir. (      )
      Yunus Emre’nin Risaletü’n Nushiyye ve Divan olmak üzere iki eseri vardır. (      )
      Yunus Emre’nin dili dönemin diğer sanatçılarına göre daha sadedir. (      )
      13. yüzyıl şiirlerinde kullanılan tasavvufi terimler Türkçedir. (      )

6- Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. (10 p.)
    1069 yılında…………………………tarafından ………………… lehçesiyle yazılan ……………………………. adlı eser Karahanlı Hükümdarı…………………………………sunulmuştur.
    Divan-ı Hikmet ………………………………tarafından kaleme alınmıştır. Eser ……………………………… Şiirinin başlangıcı kabul edilir.
    Tasavvufun asıl amacı insanı olgunlaştırmak ve onu …………………………. yapmaktır.
    Atabetü’l Hakayık………………………………….. , Divân-ü Lügâti’t-Türk ………………………………tarafından yazılmıştır.
    İlahi ………………………………konular işlemesi bakımından gazelden farklıdır.

7- Tasavvuf düşüncesinin özelliklerini belirtiniz. (10 p.)

8- Yunus Emre’nin fikri ve edebi yönü hakkında bilgi veriniz. (10 p.)

9- “Su gibi kanumu topraga kardun
       Ne sanursın garîbin kanı yok mı” dizelerindeki söz sanatlarını bularak nedenleri ile birlikte yazınız. (10 p.)

10- İslamiyet Öncesi Türk Şiiri ile İslamiyet Sonrası Türk Şiiri arasındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız. (10 p.)
                        Benzerlikler                                                                                                 Farklılıklar

Etiketler:

Yorumlar

  1. Fhb dedi ki:

    Cevapları yok mu acaba?

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI